تاثیر چهار هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح hs-CRP، IL-10 و BDNF زنان 50- 65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک

علی اوصالی; سیروس چوبینه; رحمان سوری; علی اصغر رواسی; حسین مصطفوی;

مجله پزشکی تبریز

زمینه: افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در کاهش عملکرد شناختی هستند. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری چهار هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح hs-CRP، IL-10 و BDNF زنان 50-65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک می‌باشد. مواد و روش ها: 24 زن مبتلا به سندروم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه 12 نفره تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین، هفته اول سه ست 8 دقیقه ای با فواصل استراحت پنج دقیقه با شدت 60 تا 70 درصد از ضربان قلب ذخیره‌ای تمرینات خود را انجام دادند. با سپری شدن هر هفته، یک دقیقه به مدت زمان ست¬های تمرین افزوده می شد. میزان سطوح hs-CRP، IL-10 وBDNF توسط رادیوایمونواسی مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش آماری تی مستقل و تی جفتی استفاده گردید. یافته ها: میزان سطوح BDNF وIL-10 پس از یک ماه تمرین هوازی نسبت به پیش آزمون افزایش معنی‌داری یافتند (05/0˂P) ولی تغییر معنی‌داری درhs-CRP مشاهده نگردید(05/0 ˃P). همچنین هیچ تغییری معنی‌داری در سطوح hs-CRP، IL-10 وBDNF گروه کنترل مشاهده نگردید (05/0˃P). نتیجه گیری: در اثر تمرین هوازی یک ماهه با شدت متوسط، میزان IL-10 افزایش یافت ولی میزان hs-CRP تغییر معنی‌داری نیافت. در نتیجه می‌توان گفت احتمالا اولین سازگاری برای افزایش سطوحBDNF در زنان 50-65 ساله‌ی مبتلا به سندروم متابولیک افزایش عوامل ضد التهابی می‌باشد.
کلید واژه ها: تمرین هوازی،hs-CRP،IL-10،BDNF، سندروم متابولیک

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.