تعیین و مقایسه نیمرخ اکوکاردیوگرافیکی بطن چپ وزنه برداران نخبه ایران با غیر ورزشکاران

سجاد انوشیروانی، معرفت سیاه کوهیان* ، لطفعلی بلبلی، حسن اناری، وحید صالح
استاد دانشگاه محقق اردبیلی

مجله پزشکی ارومیه
چکیده
پیش‌زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین و مقایسه نیمرخ اکوکاردیوگرافی وزنه‌برداران نخبه ایران با غیر ورزشکاران بود.
مواد و روش کار: نمونه­های تحقیق شامل 10 وزنه‌بردار نخبه با میانگین سنی 8/3±1/19 سال و 10 غیر ورزشکار با میانگین سنی 8/2±1/21 سال به‌عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند. از کلیه آزمودنی­ها پس از پر کردن فرم رضایت­نامه و پرسشنامه سنجش سلامت عمومی، اندازه­گیری­های آنتروپومتریک و اکوکاردیوگرافی تک و دوبعدی برای تعیین ساختار قلبی (متغیرهای توده بطن چپ، اندازه پایان دیاستول و سیستول بطن چپ و اندازه ضخامت پایان دیاستول و سیستول دیواره بین بطنی) به عمل آمد. اکوکاردیوگرافی توسط دو سونوگرافیست ماهر انجام شد و کلیه اطلاعات به‌صورت دیجیتال ثبت و با توجه به اطلاعات‌پایه، توسط متخصص اکوکاردیوگرافی موردمحاسبه و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. از آزمون تی مستقل برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان ­داد که میانگین ویژگی‌های ساختاری بطن چپ وزنه­برداران نخبه ایران بیشتر از غیر ورزشکاران است. به‌جز در اندازه پایان دیاستول و سیستول بطن چپ که تفاوت معنی‌داری در بین دو گروه وزنه­بردار و گروه غیر ورزشکار مشاهده نشد­ (P>0.05)، در بقیه متغیرها شامل توده بطن چپ، اندازه ضخامت پایان دیاستول دیواره بین بطنی و اندازه ضخامت پایان سیستول دیواره بین بطنی در بین دو گروه وزنه­بردار و گروه غیر ورزشکار تفاوت معناداری وجود داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: این نتایج همسو با فرضیه مورگانروس بوده و از الگوی هایپرتروفی درون‌گرا پیروی می­کند.
واژه‌های کلیدی: هایپرتروفی بطن چپ، ورزشکار، اکوکاردیوگرافی، سپتوم قلبی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.