بررسی و مقایسه اثرات 8 هفته تمرینات مقاومتی و استقامتی به همراه مکمل یاری ویتامین D3 بر سایتوکاین های التهابی مردان چاق میانسال مبتلا به پرفشارخونی

مهدی حکیمی، معرفت سیاه کوهیان* ، لطفعلی بلبلی، داریوش شیخ الاسلامی وطنی
استاد دانشگاه محقق اردبیلی

مجله پزشکی ارومیه
چکیده
پیش‌زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه اثرات 8 هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی به همراه مکمل یاری ویتامین D3 بر شاخص­های التهابی مردان میان‌سال چاق مبتلا به پرفشارخونی بود.
مواد و روش­ها: در این پژوهش 63 مرد داوطلب میان‌سال چاق (با میانگین سنی 8/2±85/39 سال و 7/1±6/31 BMI=) مبتلا به پرفشارخونی به­صورت تصادفی به 6 گروه تمرین مقاومتی همراه ویتامین- D (11 نفر، R+D)، تمرین مقاومتی همراه دارونما (12 نفر، R+P)، تمرین استقامتی همراه ویتامین- D (9 نفر، E+D)، تمرین استقامتی همراه دارونما (11 نفر، E+P)، ویتامین- D (10 نفر، D) و کنترل (10 نفر، C، بدون مداخله) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل اجرای تمرینات استقامتی با شدت و مدت فزاینده و تمرینات مقاومتی با شدت 80درصد از یک تکرار بیشینه بود که سه جلسه در هفته و به مدت 8 هفته اجرا گردید.­ گروه‌های مکمل روزانه 3000 واحد ویتامین D و گروه‌های دارونما به­همان مقدار مالتودکسترین مصرف می­کردند. فشارخون و نمونه­های خونی قبل از شروع تمرین و 36 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی اندازه­گیری شدند.
یافته­ها: در تمامی گروه‌های مداخله­ای به­طور معنی‌داری میزان سرم اینترلوکین-8 و اینترلوکین-4 به ترتیب کاهش و افزایش یافتند. همچنین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک به­طور معنی­داری در گروه‌های تمرینی کاهش یافت. علاوه بر این، مقایسه نتایج بین­گروهی نشان داد که در پس­آزمون فقط در فشارخون سیستولی اختلاف معنی‌داری به­نفع گروه E+D وجود دارد.
بحث و نتیجه­گیری: اجرای 8 هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی به همراه مکمل یاری ویتامین D3 باعث کاهش التهاب و فشارخون مردان چاق پرفشارخون شد، اما میزان اثرگذاری تمرینات استقامتی به همراه مکمل یاری ویتامین D3 بر فشارخون سیستولی به­طور محسوسی بهتر بود.
واژه‌های کلیدی: التهاب، فشارخون، تمرینات مقاومتی، تمرینات استقامتی، ویتامین D.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
بررسی و مقایسه اثرات 8 هفته تمرینات مقاومتی و استقامتی به همراه مکمل یاری ویتامین D3 بر سایتوکاین های التهابی مردان چاق میانسال مبتلا به پرفشارخونی, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.