تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های پروآنژیوژنیک سلول‌های اندوتلیال در عضلۀ اسکلتی رت‌ها

محسن امینی زاده1؛ احد شفیعی2؛ محمد رضا کردی3؛ مهلا سادات نبی زاده4
1دانشجوی دکتری سلامت در بلایا و فوریت‌ها، دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان،کرمان، ایران
2. کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
3دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، تهران،ایران
4کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران،تهران، ایران

مجله علوم زیستی ورزشی
چکیده
میکرو RNA پروآنژیوژنزی سلول­های اندوتلیال است که این میکرو RNA، از طریق سرکوب EphrinA3 و افزایش مهاجرت برخی هدف­های ژنی و پروتئینی (VEGF) موجب بهبود فرایند رگ‌زایی می­شود. در این پژوهش 12 سر رت نر در سن هشت‌هفتگی با میانگین وزنی20±180 گرم انتخاب و تصادفی به دو گروه کنترل (6=n) و تمرین (6=n) تقسیم شدند. تمرین تناوبی شدید به مدت چهار هفته و هر هفته پنج روز شامل سه تناوب شدید (چهار دقیقه با شدت 90 تا 100 درصد (VO2max و سه تناوب سبک (دو دقیقه با شدت 50 تا 60 درصد VO2max) انجام گرفت. میزان بیان ژن­ها با تکنیک Real time-PCR و از روش∆∆CT-2 محاسبه شدند. برای تعیین معنادار بودن متغیرها بین گروه­های تحقیق از آزمون آماری t مستقل استفاده شد. یافته­ها نشان داد تمرین تناوبی شدید موجب تغییر معنادار افزایش بیان ژن Mir-210 و VEGF شد (005/0P=)- (003/0P=). همچنین کاهش بیان ژن گیرندۀ EphrinA3 در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل معنادار شد (000/0P=). به­طور کلی شاید در اثر هیپوکسی، که همراه با تمرین تناوبی شدید اتفاق افتاده است، افزایش بیان ژن‌های Mir-210 و VEGF موجب بهبود عملکرد پروآنژیوژنزی سلول­های اندوتلیال می‌شود که این سازگاری به افزایش رگ‌زایی در رت­ها منجر شده است.

کلیدواژه‌ها
تمرینات تناوبی شدید؛ رگ‌زایی؛ عامل رشد اندوتلیال عروقی؛ میکرو RNA

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.