تأثیر کوتاه‌مدت مکمل‌دهی کوآنزیم Q10 و استراتژی پیش‌سرمایی بر شاخص‌های آسیب عضلانی شناگران نخبه‌

علی امامی؛ اصغر توفیقی 2؛ سیامک رضایی عصری3
1دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، ، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2. دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، ، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
3دانشیار، گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکدة دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مجله علوم زیستی ورزشی
چکیده
هدف از مطالعة حاضر بررسی استفاده از مکمل­دهی دوهفته‌ای کوآنزیم Q10(CoQ10) و پیش­سرمایی بر سطح سِرمی کراتین کیناز (CK)، آسپارتات آمینوترانس­فراز (AST) و لاکتات (LAC) پلاسمایی شناگران نوجوان نخبه حین تمرینات سنگین و رکوردگیری شنا بود. 32 پسر سالم داوطلب به­صورت تصادفی به چهار گروه هشت‌نفری،­ مکمل­دهی CoQ10، پیش­سرمایی، مکمل­دهی+پیش­سرمایی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی­ها طی 18 جلسه­­ در تمرینات ترکیبی شنای سرعت و استقامت به مسافت 5 کیلومتر در هر جلسه شرکت کردند. خون­گیری­ سه‌مرحله­ای، پیش از رکوردگیری اول و سپس قبل و بعد از رکوردگیری دوم در مسافت­های 800، 200 و 50 متر جمع­آوری شد. آنالیز داده­ها با
آزمون های تحلیل­ واریانس با اندازه­گیری مکرّر و آنکووا انجام گرفت. مطابق با نتایج، تفاوت آماری معناداری در مرحلة اوّل خون­گیری با مقایسة بین­گروهی سطح شاخص­های CK، AST و LAC مشاهده نشد (05/0P˃). تفاوت آماری معناداری در مراحل دوم و سوم خون­گیری با مقایسة بین­گروهی مشاهده شد (05/0P˂). به‌طوری‌که سطح شاخص­های CK، AST و LAC در گروه­های پیش­سرمایی و کنترل نسبت به گروه­های مکمل­دهی و مکمل­دهی+­پیش­سرمایی افزایش معناداری یافتند. در نتیجه، مکمل­دهی CoQ10 از تغییرات نامطلوب شاخص­های آسیب عضلانی در حین تمرینات سنگین و رکوردگیری شنا ممانعت می­کند. درحالی‌که استراتژی پیش‌سرمایی به­تنهایی تأثیری بر کاهش سطح شاخص­های آسیب عضلانی ندارد.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.