تأثیر دوازده هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر کارکردهای عضلانی و عملکردی بازیکنان فوتبال

علی اصغر مازنی 1؛ محمدرضا حامدی نیا2؛ امیر حسین حقیقی3؛ نصرت الله هدایتی پور4
1استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش مرکز آموزش عالی کاشمر،کاشمر، ایران
2استاد، گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
3دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
4استادیار، گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

مجله علوم زیستی ورزشی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دوازده هفته تمرینات مقاومتی – توانی با بارهای مختلف بر کارکردهای عضلانی و عملکردی بازیکنان فوتبال نخبه است. بدین منظور ۳۶ آزمودنی از چهار دانشگاه و به روش نمونه‌گیری تصادفی به سه گروه مساوی شامل گروه ۱، تمرینات مقاومتی- توانی با ۷۰-۶۰ درصد 1RM، گروه ۲، تمرینات مقاومتی- توانی با ۸۰-۷۰ درصد 1RM، گروه ۳، تمرینات مقاومتی – توانی با ۹۰-۸۰ درصد 1RM تقسیم شدند. برنامۀ تمرینات مقاومتی – توانی شامل شش حرکت بود که به مدت دوازده هفته (هر هفته سه جلسه) برای تمام گروه­ها اجرا شد. نتایج نشان داد که بار سنگین موجب افزایش معنا‌داری در قدرت عضلانی پایین‌تنه نسبت به بار سبک شد. بار سنگین و متوسط موجب افزایش معنا‌داری در توان بی‌هوازی پایین‌تنه نسبت به بار سبک شد و بار سنگین کاهش معنا‌داری را در زمان دو ۲۰ متر، ۳۰ متر و زمان آزمون هاف نسبت به بارهای سبک و متوسط نشان داد و بین سایر بارها تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد. در دو ۱۰ متر سرعت و توان انفجاری نیز تفاوت معنا­داری مشاهده نشد. پیشنهاد می‌شود بازیکنان فوتبال برای بهبود کارکردهای عضلانی و عملکردی خود از تمرینات مقاومتی– توانی با بار ۹۰-۸۰ درصد 1RM استفاده کنند.
کلیدواژه‌ها
تمرینات مقاومتی – توانی؛ بارهای مختلف؛ بازیکن فوتبال؛ کارکردهای عضلانی و عملکردی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.