بررسی تأثیر مکمل زنجبیل بر بیان ژن آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز و سطح پراکسیداسیون لیپیدی در مردان سالم

حمید امینی، محمدعلی آذربایجانی* ، کمال عزیزبیگی بوکانی
استاد تمام تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

مجله یافته

چکیده
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مکمل زنجبیل بر بیان ژن آنزیم‌های کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و سطوح مالون دی آلدهید (MDA) بود.
مواد و روش‌ها: در یک کارآزمایی نیمه تجربی، از میان دانشجویان پسر 25-20 ساله دانشگاه شاهد، 20 نفر انتخاب و‌ به‌ طور تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تجربی روزانه یک گرم کپسول زنجبیل را در دوزهای 250 میلی‌گرمی، 4 بار در روز و به مدت 8 هفته دریافت کردند. افراد گروه کنترل نیز دارونما (مالتودکسترین طعم داده شده) را به همین شکل دریافت کردند. نمونه‌های خونی 72 ساعت قبل از شروع و 72 ساعت بعد از اتمام پروتکل تحقیق، گرفته شد. از روش‌های آماری کولموگروف-اسمیرنوف، t همبسته و مستقل و همچنین نرم‌افزار SPSS (نسخه 22) و اکسل استفاده شد. همچنین سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: بین گروه‌ها تفاوتی در بیان ژن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و سطوح MDA دیده نشد (144/0P= برای SOD، 234/0P= برای CAT، 1/0P= برای GPX و 201/0P= برای MDA). در گروه تجربی، مکمل زنجبیل تنها باعث کاهش معنادار MDA شد (01/0P=).
بحث و نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان گفت 8 هفته مصرف مکمل زنجبیل احتمالاً می‌تواند بدون تأثیر گذاشتن بر بیان ژن آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش دهد.
واژه‌های کلیدی: مکمل گیاهی، فشار اکسایشی، بیان ژن

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.