تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی نیتریک اکساید و اندوتلین-1 مردان سالمند با اضافه وزن

رضا محمدی۱، مهرداد فتحی* ۲، کیوان حجازی۳
۱- گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.
۲- دکتر گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
۳- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران.

مجله سالمند

چکیده
اهداف فعالیت‌های بدنی مختلف می‌تواند در بهبود سلامتی و ارتقای سطح آمادگی قلبی‌عروقی افراد نقش مهم و ارزنده‌ای داشته باشد. هدف از این پژوهش تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح برخی عوامل خطرزای قلبی‌عروقی مردان سالمند با اضافه وزن بود.
مواد و روش ها در این مطالعه نیمه‌تجربی، 24 مرد سالمند با اضافه وزن بر اساس نمایه توده بدن در دو گروه تجربی (12نفر) و کنترل (12 نفر) با دامنه سنی در گروه تمرین تناوبی هوازی 34/3±05/73 و گروه کنترل 44/3±33/71 به روش نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به مدت هشت هفته، سه روز در هر هفته و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه به انجام تمرینات تناوبی هوازی پرداختند. نمونه خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی جمع‌آوری شد. با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 16، مقایسه میانگین‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی از روش آماری به ترتیب تی همبسته و تحلیل کوواریانس (MANOVA) محاسبه شد و نتایج در سطح معنی‌داری 05/0>P تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته ها هشت هفته تمرینی تناوبی هوازی به کاهش معنی‌دار متغیرهای وزن، نمایه توده بدن و درصد چربی بدن منجر شد (05/0>P). همچنین سطوح اندوتلین-1 سرمی در پایان دوره کاهش معنی‌دار یافت (005/0P=). سطح نیتریک اکساید نیز در پایان دوره افزایش معنی‌دار یافت (05/0≥P).
نتیجه گیری این نتایج حاکی از آن است که هشت هفته تمرین تناوبی هوازی از طریق افزایش نیتریک اکساید و کاهش اندوتلین-1 می‌تواند در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش خطر بیماری آتروسکلروز مؤثر باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود از تمرینات تناوبی هوازی برای پیشگیری از آثار سوء ناشی از افزایش بروز بیماری آترواسکلروزیس استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: تمرین تناوبی هوازی، مردان سالمند با اضافه وزن، اندوتلین-1

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.