تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن عوامل رگ‌زایی در موش‌های صحرایی مبتلا به ایسکمی میوکارد

یعقوب مهری الوار ، دکتر علیرضا رمضانی، عباسعلی گاینی، دکتر فرشته گلاب، دکتر ریاض غیرتمند، محمود براتی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

مجله پزشکی زنجان

زمینه و هدف: ایسکمی میوکارد (Myocardial infarction) می‌تواند به از بین رفتن سلول‌های عضله‌ی قلب، تغییر عملکرد و ساختار بطن، تشکیل اسکار و همچنین سوق دادن قلب به سمت سکته‌ی نهایی و از بین رفتن آن منجر شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن عوامل رگ‌زایی در رت‌های ایسکمی شده صورت گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (220 تا 250 گرم) به‌صورت تصادفی در 4 گروه شم، ایسکمی، تمرین و تمرین- ایسکمی قرار گرفتند. انفارکتوس میوکارد با بستن شریان کرونری نزولی چپ به مدت 30 دقیقه انجام شد. برنامه تمرینی روی تردمیل به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته به مدت 40 دقیقه اجرا شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین 4 گروه در میزان بیان ژن فاکتور رشد اندوتلیلال عروقی، آپلین و گیرنده آپلین وجود دارد (001/0=P). نتایج نشان داد که سطح بیان ژن فاکتور رشد اندوتلیلال عروقی، آپلین و گیرنده آپلین در گروه تمرین- ایسکمی افزایش معناداری به نسبت گروه شم (04/0P=)، ایسکمی (002/0P=) و تمرین ورزشی (009/0P=) داشت. در واقع تمرین‌های ورزشی هنگام مداخله ایسکمی می‌توانند منجر به افزایش بیان ژن فاکتور رشد اندوتلیلال عروقی شوند، اما خود تمرین ورزشی این تغییر را ایجاد نکرد. از طرفی دیگر نتایج نشان داد به دنبال مداخله ایسکمی افزایش معناداری در میزان بیان ژن آپلین به نسبت گروه شم مشاهده شد (025/0P=). همچنین نتایج نشان داد اختلافی بین گروه تمرین تناوبی با گروه شم وجود ندارد (05/0P>). از طرفی دیگر نتایج نشان داد که به دنبال مداخله ایسکمی کاهش معناداری در میزان بیان ژن گیرنده آپلین به نسبت گروه شم ایجاد شده است (04/0P=).
نتیجه‌گیری: سازگاری‌های فیزیولوژیکی ناشی از فعالیت‌های ورزشی تناوبی با بیان ژن‌های مختلفی همراه‌ است. به نظر می‌رسد یک برنامه منظم تمرینی تناوبی شدید، منجر به بهبود عوامل درگیر در رگ‌زایی و نوزایی عروق عضله قلب بدنبال ایسکمی میوکارد می‌شوند.

واژگان کلیدی: ایسکمی میوکارد، رگ‌زایی، تمرین تناوبی شدید، آپلین.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.