تأثیر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای به همراه مکمل‌دهی سیر بر سطوح سرمی آدیپونکتین زنان دارای اضافه وزن

زینب حمیدنژاد۱، سیدمحسن آوندی ۲، روح‌الله حق‌شناس، عباس پاکدل۳
۱- ۱- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
۲- استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
۳- استادیار، مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی سیستم عصبی و گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

مجله گیاهان دارویی

چکیده

مقدمه: چاقی و اختلالات متابولیکی یکی از عوامل خطرساز سلامتی در دنیا است. فعالیت بدنی و مکمل‌های گیاهی از موضوعات مهم پژوهشی در حوزه سلامتی و کاهش چاقی است.
هدف: مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی اثر پنج هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای به همراه مکمل-دهی سیر بر سطوح آدیپونکتین سرمی زنان دارای اضافه وزن انجام شد.
روش بررسی: در یک کارآزمایی نیمه تجربی- با طرح دوسویه کور تعداد 32 زن سالم دارای اضافه وزن با آرایش تصادفی در چهار گروه هشت نفره شامل گروه مکمل سیر، گروه دارونما، گروه تمرین مقاومتی و سیر و گروه تمرین و دارونما قرار گرفتند. گروه‌های تمرین، پنج هفته تمرین مقاومتی را سه جلسه در هفته انجام دادند. همه گروه‌ها به مدت پنج هفته روزانه 1000 میلی‌گرم مکمل سیر یا دارونما را در دو وعده‌ی 500 میلی‌گرمی دریافت کردند. قبل و بعد از برنامه تمرین شاخص‌های آنتروپومتریکی و سطح سرمی آدیپو نکتین اندازه‌گیری شد.
نتایج: بعد از پنج هفته سطوح استراحتی آدیپونکتین سرمی گروه تمرین مقاومتی دایره‌ای به همراه مکمل‌دهی سیر در مقایسه با سایر گروه‌ها افزایش نشان داد اما این افزایش از لحاظ آماری معنی‌دار نبود )123/0 (P> . همچنین کاهش وزن بدن نیز در گروه تمرین و سیر در مقایسه با سایر گروه‌ها تفاوت معنی‌داری را نشان نداد (99/0P>).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌شود تحقیقات بیشتری در زمینه مصرف مکمل سیر به همراه تمرین مقاومتی بر کاهش وزن و سطوح استراحتی آدیپونکتین سرمی و سایر شاخص‌های مرتبط با چاقی در زنان چاق انجام گیرد.
واژه‌های کلیدی: آدیپونکتین، تمرین مقاومتی، مکمل سیر

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.