تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری بر سطوح پلاسمایی آنزیم‌ﻫﺎی کبدی و چربی کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

مرجان بهزادی مقدم، محمد گله داری* ، لنا مطلبی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

سابقه و هدف: ﺑﻴﻤﺎری ﻛﺒﺪ ﭼﺮب غیرالکلی، ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ در ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎی ﻛﺒﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ خطر سیروز، دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد. ﻫﺪف از پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ مقاومتی منتخب از نوع کار با کش ورزشی و رژیم غذایی کم کالری، ﺑﺮ سطوح پلاسمایی آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و ﺑﺎﻓﺖ پارانشیم ﻛﺒﺪ، در ﺑﻴﻤﺎران مبتلا به ﻛﺒﺪ ﭼﺮب غیر الکلی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: 33 مرد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی به صورت تصادفی به سه گروه، تمرین با کش (12 نفر)، رژیم غذایی (11 نفر) و کنترل (8 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین با کش، به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته تمرین با کش را اجرا نمودند. برای گروه رژیم غذایی، 500 کیلو کالری از انرژی دریافتی روزانه کسر شد. سونوگرافی کبد و آزمایش خون پیش و پس از دوره مداخله جهت اندازه گیری چربی کبد و آنزیم‌ﻫﺎی کبدی انجام شد. برای بررسی تغییرات درون گروهی از آزمون t زوجی و برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. سطح معنی‌داری (05/0p<) در نظر گرفته شد.
یافته‌ها‌: آنزیم AST در هر دو گروه کاهش معنی‌داری نشان داد. سطح پلاسمایی آنزیم ALT فقط در گروه رژیم غذایی به طور معنی‌داری کاهش یافت. هر دو روش مداخله باعث بهبود نمای سونوگرافیک کبد شد. تفاوت معنی‌داری بین دو روش مداخله در متغیرها وجود نداشت.
نتیجه گیری: هر دو روش تمرین مقاومتی با کش و رژیم غذایی کم کالری در بهبود محتوای چربی کبد و سطح پلاسمایی آنزیم‌های کبدی مؤثر بودند.
واژه‌های کلیدی: کبد چرب غیرالکلی، تمرین مقاومتی، محدودیت کالری، آنزیم‌ﻫﺎی کبدی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.