پاسخ سطح آیرزین سرمی به هشت هفته تمرین هوازی با شدت متوسط در موش‌های صحرایی نر چاق

کیوان حجازی، سیدرضا عطارزاده حسینی ، مهرداد فتحی، محمد مسافری ضیاءالدینی، مهدیه زعیمی
گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مجله دانشور پزشکی

مقدمه و هدف: آیرزین به عنوان مایوکاینی ترشح‌شده با فعالیت ورزشی شناخته شده است که نقش مهمی در متابولیسم انرژی و تنظیم بیماری‌های متابولیک مانند چاقی ایفا می‌کند. هدف از مطالعه حاضر اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح آیرزین سرمی موش‌های صحرایی نر چاق بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه­ی تجربی، تعداد 16 سر موش (وزن 250 الی 300 گرم، نمایه توده بالای 30 گرم بر سانتیمتر مربع) به دو گروه تمرین هوازی با شدت 70 الی 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی (شدت متوسط) و گروه کنترل تقسیم ­شدند. تمرین هوازی شامل: هشت هفته تمرین هوازی روی نوارگردان، تعداد جلسات تمرینی 5 جلسه در هفته به مدت‌زمان 60 دقیقه در روز اجرا شد. پس از دوره تمرین، سطح آیرزین سرمی، اندازه‌گیری شد. از آزمون t همبسته و مستقل جهت بررسی تفاوت میانگین‌های درون و بین گروهی استفاده شد و برای آزمون فرضیه­ها سطح معناداری 05/0>p درنظرگرفته­شد.

نتایج: سطح آیرزین سرمی، در گروه تمرین هوازی با شدت متوسط نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌دار یافت (18/4=t و 001/0=p). مقادیر وزن در گروه تمرین هوازی کاهش معنی‌دار یافت.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، هشت هفته تمرین هوازی منجر به افزایش معنی‌دار آیرزین سرمی شد. همچنین، به نظر می‌رسد تمرین هوازی با شدت متوسط منجر به افزایش در فرایند گرمازایی، کاهش وزن بدن و افزایش انرژی مصرفی شود.

واژه‌های کلیدی: آیرزین، تمرین هوازی، موش های صحرایی چاق

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.