تاثیر کوتاه‌مدت مکمل‌ یاری کوآنزیم 10Q بر پاسخ ایمنی هومورال به فعالیت‌های ورزشی شدید در بازیکنان فوتبال

حسین شیروانی

مجله کومش

هدف: شواهد موجود نشان می‏دهد که مکمل‏یاری کوآنزیم 10Q می‏تواند در تقویت عمل‌کرد ایمنی نقش داشته باشد. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر مصرف 14 روزه مکمل کوآنزیم 10Q بر پاسخ برخی پارامترهای سیستم ایمنی هومورال به فعالیت‏های شدید شبه فوتبالی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‏تجربی 24 بازیکن فوتبال به‌صورت نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و به‏طور تصادفی در سه گروه 8 نفره شامل: کنترل‏‏، فعالیت‏ورزشی‏ و فعالیت‏ورزشی با مکمل 10Q تقسیم شدند. فعالیت ‏ورزشی شامل انجام سه جلسه تمرین شدید 90 دقیقه‏ای ویژه فوتبال با فواصل استراحتی دو روزه و مکمل‏‏‏یاری شامل دریافت روزانه 5 میلی‌گرم کوآنزیم 10Q به‏ازای هر کیلوگرم از وزن بدن به‏مدت دو هفته بود. نمونه‌ خونی 24 ساعت قبل و بعد از دوره جمع‏آوری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در گروه فعالیت ورزشی سطح سرمی کورتیزول و درصد نوتروفیل‏ها به‏طور معنی‏داری (0/001=P) افزایش و سطوح ایمونوگلوبولین A (0/008=P) و ایمونوگلوبولین G (0/019=‌P) به‏طور معنی‏داری کاهش نشان داد. در حالی‏که در گروه فعالیت ورزشی و مکمل 10Q این تغییرات معنی‏دار نبود.
نتیجه‌گیری: مصرف کوتاه‏مدت مکمل کوآنزیم 10Q با تعدیل ایمونوگلوبولین A و کورتیزول در حین فعالیت‏های شدید شبه فوتبالی می‏تواند در تقویت عمل‌کرد سیستم ایمنی هومورال بازیکنان فوتبال نقش داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: کوآنزیم 10Q، ایمونوگلوبولین‌ها، نوتروفیل‌ها، فعالیت تناوبی شدید، فوتبال

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.