بررسی اثر 10 هفته تمرین پیلاتس بر تعادل ایستا و پویا و عوامل روان‌شناختی در مردان سالمند

محمد ابراهیم بهرام ۱، گودرز عکاشه۲، محبوبه شبان زاده فینی۳
۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، bahramsport۲۰۱۰@gmail.com
۲- گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، کاشان، ایران
۳- گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات خوراسگان، اصفهان، ایران

مجله پزشکی فسا

چکیده

زمینه و هدف: عدم تعادل و اختلال در الگوی راه­رفتن از عوامل مؤثر در سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی سالمندان است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر 10 هفته تمرین پیلاتس بر تعادل ایستا و پویا و عوامل روان‌شناختی در مردان سالمند بود.
مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی، با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون، تعداد 22 نفر از مردان سالمند مراجعه‌کننده به کلینیک امیرکبیر شهرستان کاشان در سال 1395 با میانگین سنی (81/2±76/65) به‌صورت دسترس به‌عنوان نمونه انتخاب و به‌طور تصادفی، به دو گروه تجربی و کنترل، هر گروه 11 نفر تقسیم شدند. گروه تجربی در یک برنامه تمرینی پیلاتس، به مدت 10 هفته و هر هفته 3 جلسه به مدت 60 دقیقه به تمرین پرداختند. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از آزمون آماری t مستقل و وابسته در سطح معناداری 05/0 P<تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که تمرینات پیلاتس بر تعادل ایستا (0001/0P=) و پویا (0001/0P=) و سایر عوامل روان‌شناختی (0001/0P=) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل تأثیر معناداری داشته است (05/0>P)، اما در گروه کنترل که هیچ‌گونه برنامه تمرینی دریافت نکردند، اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0˃P).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد، انجام تمرینات پیلاتس می­تواند باعث بهبود در تعادل ایستا و پویا، کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود در عملکرد روانی و اجتماعی در مردان سالمند شود. تمرینات پیلاتس می­تواند به‌عنوان یک درمان مکمل در بهبود تعادل و کاهش سقوط و افتادن و همچنین توسعه شاخص­های سلامت روان، جایگزینی مناسب و کم‌هزینه، مؤثر واقع شود.
واژه‌های کلیدی: تمرین ‌پیلاتس، تعادل ایستا، تعادل پویا، عوامل روان‌شناختی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.