مقأیسه تأثیر ویتامین E بر بیان ژن های p53/PTEN غده پروستات موش های صحرایی نر در دو گروه با تمرینات تداومی و تناوبی شدید

امین اله دشتیان ۱، محمد اسماعیل افضل پور۲، نادر تنیده۳، مسعود سپهری منش۴
۱- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ،
۲- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
۳- مرکز تحقیقات تکنولوژی سلول های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
۴- مرکز تحقیقات بیماری های دستگاه گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

مجله پزشکی فسا

زمینه و هدف: فعالیت بدنی و رژیم غذایی، مهمترین عوامل تعیین کننده قابل تغییر در خطر ابتلا به سرطان می باشند. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تأثیر ویتامین E بر بیان ژن های p53/PTEN غده پروستات موش های نر در دو گروه با تمرینات تداومی و تناوبی شدید بود.
مواد و روش ها: برای این منظور، 56 سر موش صحرایی نر بصورت تصادفی به 7 گروهِ کنترل، شم، تمرین تداومی شدید، تمرین تناوبی شدید، تمرین تداومی شدید + ویتامین E،  تمرین تناوبی شدید + ویتامین E و ویتامین E تقسیم شدند. پروتکل تمرین تداومی و تناوبی به مدت 6 هفته، بصورت 6 روز در هفته، با رعایت اصل اضافه بار بر روی تردمیل اجرا شد. میزان بیان ژن های تحقیق با استفاده از روش real-time PCR و سطح ویتامین E نیز با استفاده از روش HPLC اندازه گیری شد. همچنین از روش آماری پارامتریک تحلیل واریانس یک-طرفه برای بررسی اختلاف گروه ها استفاده شد.
نتایج: مصرف مکمل ویتامین E به همراه تمرین تداومی، باعث کاهش معنی داری در بیان ژن p53 نسبت به گروه کنترل شد (004/0>p). در مقابل، مصرف مکمل ویتامین E به همراه تمرین تناوبی، باعث کاهش معنی داری در بیان ژن p53 (013/0>p) و افزایش معنی داری در بیان ژن PTEN شد (035/0>p).
نتیجه گیری: تمرینات تداومی و تناوبی شدید، بیان ژن های سرکوب گر توموری p53 و PTEN را کاهش می دهد و مصرف مکمل ویتامین E به همراه این نوع تمرینات، می تواند تا حدودی باعث اثرات متفاوت در بیان این ژن ها شود.

واژه‌های کلیدی: ویتامین E؛ تمرینات تداومی؛ تمرین تناوبی؛ p53؛ PTEN؛ غده ی پروستات

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.