فعالیت مقاومتی فزاینده و مصرف شیر سویا بر سطح سرمی هورمون فاکتور تفکیک رشد-8 زنان سالمند

دکتر رحمان سوری ، دکتر سیروس چوبینه ، خانم پریچهر فرهمندیان ، دکتر مهسا رستگار مقدم منصوری
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. میدان انقلاب، امیر آباد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

مجله پزشکی جهرم

مقدمه: سالمندی با افزایش روند آتروفی عضلانی و تغییرات عمده در هورمون‏های هایپرتروفیک همراه است. از طرفی انجام تمرینات مقاومتی و مصرف پروتئین باعث تعدیل این تغییرات می‏شود. لذا هدف این مطالعه، بررسی فعالیت مقاومتی فزاینده و مصرف شیر سویا بر سطح سرمی هورمون فاکتور تفکیک رشد-8 زنان سالمند است.
روش‎کار: مطالعه به‌صورت نیمه-تجربی بود. تعداد 24 آزمودنی به‌طور تصادفی به گروه‎های کنترل (8=تعداد)، تمرین مقاومتی فزاینده+شیر سویا (8=تعداد) و شیر سویا (8=تعداد) تقسیم‌شده و 12-هفته (3 جلسه در هفته) برنامه ورزشی-تغذیه‏ایی خود را اجرا کردند. مشخصات آنتروپومتریک، توانمندی و سطوح فاکتور تفکیک رشد-8 در قبل و بعد از مداخله اندازه‏گیری شد. داده‏ها توسط آزمون آنالیز واریانس دوطرفه و آزمون تعقیبی بنفرونی در سطح معناداری 05/0p< با استفاده از نرم‌افزار Stata نسخه 12 محاسبه شد.
یافته‎ها: سطوح فاکتور تفکیک رشد-8 در گروه تمرین مقاومتی فزاینده+شیر سویا و شیر سویا نسبت به کنترل و پیش‌آزمون به‌طور معناداری کاهش یافت (05/0>p). همچنین، توانمندی در گروه تمرین مقاومتی فزاینده+شیر سویا نسبت به کنترل و پیش‌آزمون به‌طور معناداری بهبود یافت (05/0>p). مشخصات آنتروپومتریک زنان سالمند در هیچ‌یک از گروه‏ها تغییر معناداری نداشت (05/0<p).
بحث و نتیجه‏ گیری: انجام 12-هفته مداخله ورزشی-تغذیه‏ای باعث کاهش سطوح فاکتور تفکیک رشد-8 و بعضاً باعث معکوس شدن روند آتروفی عضلات افراد سالمند می‎شود. همچنین، میزان توانمندی افراد سالمند تحت تأثیر هر دو مداخله ورزشی-تغذیه‏ای بهبود یافت که تأییدکننده اثرات مثبت عملکردی-فیزیولوژیکی ورزش و پروتئین بر عضلات اسکلتی زنان سالمند است. درنتیجه مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی آن‎ها بهبود می‎یابد
واژه‌های کلیدی: سالمندی، فاکتور تفکیک رشد-8، تمرین مقاومتی، پروتئین

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.