بررسی میزان مصرف و آگاهی از عوارض جانبی داروهای نیروزا و داروهای کاهش وزن در میان ورزشکاران غیر حرفه ای حاضر در باشگاه های بدنسازی تهران

ابراهیم علی دوست قهفرخی 1؛ سعید مخلصی2؛ جمال الدین شریعتی3
1دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3مربی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان مصرف و آگاهی از عوارض جانبی داروهای نیروزا و داروهای کاهش وزن در میان ورزشکاران غیر حرفه ای حاضر در باشگاه های بدنسازی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردیدند که روایی آن توسط 14 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب 79/0 برای آن بدست آمد. جامعه آماری پژوهش را ورزشکاران غیرحرفه ای زن و مرد حاضر در باشگاه های بدنسازی شهر تهران تشکیل می دادند و تعداد نمونه آماری 793 نفر بود. یافته های تحقیق نشان داد 5/42 درصد از مردان حداقل یک دوره از استروئیدها استفاده کرده اند و میزان مصرف استروئیدهای آنابولیک، هورمون ها، داروهای محرک، و داروهای نارکوتیک در میان مردان بیشتر از زنان است در حالی که شیوع مصرف داروهای چربی سوز و قرص های لاغری در میان زنان بیشتر بود و 3/38 درصد از زنان حداقل یک دوره از داروهای چربی سوز استفاده کرده بودند. همچنین میزان آگاهی از عوارض داروهای محرک، هورمون ها، داروهای چربی سوز و قرص های لاغری پایین ارزیابی شد اما میزان آگاهی از عوارض استروئیدها و داروها نارکوتیک، بالا بود.
کلیدواژه‌ها
باشگاه بدنسازی؛ داروهای کاهش وزن؛ داروهای نیروزا؛ عوارض جانبی؛ ورزشکاران غیرحرفه ای

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.