تأثیر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی ‌روغن بذر کتان بر احساس درد القا‌شده در موش‌های صحرایی نر

صالح رحمتی احمدآباد1؛ محمدعلی آذربایجانی 2؛ محمد ناصحی3
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
3دانشیار علوم شناختی دانشگاه علوم‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی، تهران

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مکمل‌سازی روغن بذر کتان بر درد القا‌شده در موش‌های صحرایی نر بود. بدین‌منظور، 40 سر موش صحرایی بالغاز نژاد ویستار به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شده و به‌صورت تصادفی به هشت گروه (پنج سر در هر گروه) کنترل ـ سالین، تمرین ـ سالین، عصارۀ دوز 100، عصارۀ دوز 200 ، عصارۀ دوز 300، تمرین ـ عصارۀ دوز 100، تمرین ـ عصارۀ دوز 200 و تمرین ـ عصارۀ دوز 300 میلی‌گرم بر کیلوگرمتقسیم گردیدند. گروه‌های تمرینی با 90 تا 95 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به تمرین اینتروال روی نوارگردان مخصوص جوندگان پرداختند (10 هفته، پنج جلسه در هفته) و گروه‌های مکمل، روغن بذر کتان را دریافت نمودند. ارزیابی آستانۀ احساس درد توسط آزمون صفحۀ داغ با دمای 5/0±55 درجۀ سانتی‌گراد صورت گرفت. برای بررسی تفاوت بین گروه‌ها نیز از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد و سطح معناداری کمتر از (05/0) لحاظ گردید. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از مکمل باعث کاهش معنادار احساس درد شده است (P=0.004) که البته این کاهش در گروه عصاره دوز 300 به‌شکل معناداری بالاتر از گروه عصاره دوز 100 است (P=0.012). همچنین، احساس درد در گروه‌های تعاملی تمرین مکمل به‌طور معناداری کمتر از گروه‌های تمرین و کنترل ـ سالین می‌باشد (P<0.05). احتمالاً مصرف مکمل به‌دلیل وجود ویتامین‌ها و روغن‌های غیراشباع مفید می‌تواند احساس درد ناشی از تمرین شدید را تعدیل کند؛ بنابراین، استفاده از روغن بذر کتان جهت کاهش درد ناشی از فعالیت بدنی سنگین توصیه می‌گردد.
کلیدواژه ها
مکمل؛ آستانۀ درد؛ روغن غیراشباع؛ آزمون صفحۀ داغ؛ موش صحرایی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.