تأثیر بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم و تمرین وامانده‌ساز بر شاخص‌های اکسایشی در بافت قلبی رت‌های نر

حسن ذوالفقار دیدنی 1؛ محمدرضا ذوالفقار دیدنی2؛ سیامک عصری رضائی3؛ فیروز قادری پاکدل4
1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه
3دانشیار بیوشیمی، دانشگاه ارومیه
4دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مجله فیزیولوژی ورزشی

جهت انجام پژوهش، 36 رت‌ نر ویستار دو‌‌ ماهه (‌200±8 گرم‌)‌ به‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل (‌12 رت‌)، نانو‌سلنیوم (‌12 رت‌)، ‌‌تمرین (‌شش رت) و نانو‌سلنیوم ـ تمرین (‌شش رت) تقسیم شدند. بارگیری نانو‌ذرۀ سلنیوم (mg/kg/day 1/0‌) طی 14 روز به روش تزریق زیر‌صفاقی در گروه‌های دو و چهار صورت گرفت. سپس‌ از گروه‌های یک و دو، شش رت انتخاب شد‌ و نمونه‌برداری قلبی (‌در‌حالت استراحت‌) انجام پذیرفت. علاوه‌براین، برنامۀ تمرینی وامانده‌ساز برای گروه‌های سه و چهار به‌مدت دو ماه اجرا گردید. پس از دو ماه، از تمام گروه‌ها (‌گروه‌های سه و چهار بلافاصله پس از آخرین جلسۀ تمرین؛ ‌‌گروه یک و دو‌ در‌حالت استراحت‌) نمونه‌برداری دوم بافتی به‌عمل آمد. از آزمون تی مستقل با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس 21 و سطح آلفای پنج درصد (P<0.05) جهت بررسی تغییرات مالون‌دی‌آلدئید، گلوتاتیون‌پراکسیداز ، سوپر‌اکسید‌دیسموتاز و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل استفاده گشت. آزمون اول از نمونه‌های مرحلۀ اول، نشان‌دهندۀ افزایش معناداری‌ در گروه دو نسبت به گروه یک در ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل و گلوتاتیون‌پراکسیداز می‌باشد؛ اما در مالون‌دی‌آلدئید و سوپر‌اکسید‌دیسموتاز تفاوت معناداری مشاهده‌ نمی‌شود. آزمون دوم از نمونه‌های مرحلۀ دوم نیز بیانگر افزایش معنادار در ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل در گروه‌ دو نسبت به گروه یک می‌باشد؛ اما تفاوت معناداری در دیگر شاخص‌های پژوهش مشاهده نمی‌شود. علاوه‌براین، در آزمون سوم از نمونه‌های مرحلۀ دوم، کاهش معناداری در مالون‌دی‌آلدئید و افزایش معناداری در ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل و گلوتاتیون‌پراکسیداز در گروه چهارم نسبت به گروه سوم مشاهده می‌گردد؛ اما تفاوت معناداری در سوپر‌اکسید‌دیسموتاز به ‌چشم نمی‌خورد؛ بنابراین، بارگیری کوتاه‌مدت نانو‌ذرۀ سلنیوم از میزان استرس اکسایشی ناشی از فعالیت وامانده‌ساز، کاسته و سیستم آنتی‌اکسیدانتی بدن را تقویت نموده ‌است.
کلیدواژه ها
نانو‌ذرۀ سلنیوم؛ تمرینات وامانده‌ساز؛ استرس اکسایشی؛ بافت قلب

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.