تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کورکومین بر نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق

زهره امیرخانی1؛ محمد علی آذربایجانی2؛ مقصود پیری2؛ حسن متین همایی 3
1مربی گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
2استاد گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مجله زنان مامائی و نازایی و ایران

قدمه: با توجه به ارتباط بین الگوی زندگی با سلامتی و بروز بیماری­های غیر واگیردار، تغییر الگوی زندگی می‌تواند اثرات مثبتی بر سلامتی داشته باشد. با این­وجود اثر الگوی زندگی و بروز بیماری‌ها با عامل چاقی و اختلالات ناشی از آن به خوبی معلوم نیست. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر ترکیب تمرین مقاومتی و مصرف کورکومین بر نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق و دارای اضافه وزن غیرفعال انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-1392 بر روی 40 نفر (از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) از زنان غیر فعال در دامنه سنی 35-20 سال سالم و دارای کلسترول نزدیک به دامنه خطر با شاخص توده بدنی 32-28 کیلوگرم بر متر مربع انجام شد. افراد به صورت تصادفی در چهار گروه 10 نفره کنترل، تمرین – دارونما، کورکومین و تمرین – کورکومین قرار گرفتند. گروه‌های مصرف‌کننده کورکومین، به مدت 8 هفته روزانه یک کپسول 80 میلی­گرمی نانومیسیل کورکومین را مصرف کردند. گروه‌های تمرین نیز هفته‌ای 3 جلسه به مدت 8 هفته تمرین مقاومتی را اجرا نمودند. اطلاعات مربوط به نیم‌رخ لیپیدی با استفاده از آزمایش خون گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) و آزمون‌های آنالیز واریانس، کروسکال والیس، آزمون شفه و آنالیز کوواریانس استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پس از 8 هفته تمرین غلظت تری‌گلیسیرید در گروه تمرین همراه با مصرف کورکومین نسبت به گروه کورکومین به طور معناداری کاهش یافت (027/0=p). تفاوت معناداری در VLDL-c (389/0=p)، غلظت HDL-c (205/0=p)، LDL-c (503/0=p) و کلسترول (335/0=p) پس از ترکیب تمرین مقاومتی و مصرف کورکومین مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: تمرین مقاومتی و کورکومین اثر یکدیگر را بر کاهش نیمرخ چربی تقویت نمی‌نمایند. همچنین پاسخ نیمرخ لیپیدی به تمرین و کورکومین مشابه نبوده و از آنجایی که هم تمرین و هم مصرف کورکومین و ترکیب آنها بر برخی شاخص‌های نیمرخ لیپیدی اثر مطلوب داشت، توصیه می‌شود دختران دارای اضافه وزن به عنوان اقدام پیشگیرانه  از هریک از این مداخله‌ها استفاده کنند.
کلیدواژه ها
تمرین مقاومتی؛ زنان غیر فعال؛ کورکومین؛ نیم‌رخ لیپیدی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.