تأثير همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطوح NF-κBp65 در رت‌های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه

Naemeh MohseniZadeh1, Mohammad Ali Azarbayjani2, Hamid Najafipour3, Hasan Matin Homaee4, AbbasAli Keshtkar5
1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشجوی دکتری.
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- استاد.
3- دانشگاه علوم پزشكي کرمان- دانشکده پزشکی افضلی‌پور- مرکز تحقیقات فیزیولوژی- گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی- استاد.
4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشيار.
5- دانشگاه علوم پزشکي تهران- دانشكده پزشكي- گروه اپیدمیولوژی- استادیار.

مجله دانش و تندرستی

مقدمه: استرس اکسیداتیو و التهاب نقش محوری در عملکرد قلب و اختلالات آن بازی می‌کنند و در مسیرهای سیگنالی مشترکی سهیم هستند. زیر واحد p65 عامل هسته‌ای کاپا B (NF-κBp65)، از نشانگران مهم التهاب میوکارد است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثير همزمان فعالیت تمرینی منظم (E)، ویتامین  D(VD) و القای استرس اکسیداتیو بر سطوح NF-κBp65 در میوکارد می‌باشد.

مواد و روش‌ها: 60 سر رت نر بالغ نژاد ویستار به‌طور تصادفی به 10 گروه (6=n) شامل: گروه شاهد، دریافت آب اکسیژنه (H2O2)، دریافت آب اکسیژنه دو برابر (2H2O2)؛ H2O2 +VD؛ 2H2O2+VD؛ H2O2+E؛ 2H2O2 +E؛ H2O2+VD+E؛ 2H2O2+VD+E و دی‌متیل سولفوکساید+سالین تقسیم و به مدت 8 هفته تحت پروتکل مداخله قرار گرفتند. سپس غلظت پروتئین NF-κBp65 با کیت الایزا اندازه‌گیری و با استفاده از تحزيه و تحليل واریانس سه طرفه تحلیل شد. سطح معناداري برابر 05/0 در نظر گرفته شد.

نتایج: یافته‌ها نشان داد كه تمرین باعث افزايش غلظت پروتئین NF-κBp65 شد (049/0=P). تأثير غلظت H2O2 نيز بر افزايش غلظت پروتئین NF-κBp65 معنادار بود (013/0=P). همچنين تعامل تمرین و VD اثر کاهنده بر غلظت پروتئین NF-κBp65 داشت (004/0=P). با این حال، اثر VD و تعامل تمرین با H2O2 بر غلظت پروتئین NF-κBp65 معنی‌دار نشد. همزمانی سه مداخله تمرین، VD و H2O2 نسبت‌به جمع اثر هریک، اثری کاهنده بر غلظت پروتئین NF-κBp65 داشت (038/0=P).
نتيجه‌گيري: به‌نظر می‌رسد که می‌توان از القای برو‌‌ن‌زاد استرس اکسیداتیو، فعالیت تمرینی منظم و مصرف VD جهت پیش‌آماده‌سازی و کاهش التهاب میوکارد در شرایط بالابودن استرس اکسیداتیو استفاده نمود.

واژه های کلیدی

التهاب میوکارد، استرس اکسیداتیو، NF-κBp65، VD، فعالیت تمرینی منظم

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.