مقایسه‌ی اثر یک دوره تمرینات هوازی به همراه تمرینات پیلاتس بر روی هموستاز گلوکزخون دانش‌آموزان دختر چاق و با وزن طبیعی

Faegheh Jahangiri1, Ramin Shabani2, Alireza Elmiyeh3
1- دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- کارشناس ارشد.
2- دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشیار.
3- دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد رشت- گروه فیزیولوژی ورزشی- استادیار.

مجله دانش و تندرستی

مقدمه: چاقی، به‌عنوان یک مشکل اساسی ناشی از رفتار خوردن و شرایط متابولیک بدن مطرح است که ارتباط مستقیمي ‌با هموستاز گلوکز دارد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه‌‌ اثریک دوره تمرینات هوازی به همراه تمرینات پیلاتس بر مقادیر انسولین پلاسما، قندخون ناشتا و مقاومت به انسولین در دختران چاق و با وزن طبیعی بود.

مواد و روش‌ها: جامعه آماری تحقیق، دانش‌آموزان یکی از دبیرستان‌های منتخب شهر لاهیجان بود. در این مطالعه‌‌ نیمه تجربی، 15 دختر نوجوان سالم چاق و 15 نفر با وزن طبیعی به‌طور داوطلبانه شرکت کردند. نمونه‌ها به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برنامه تمرین شامل تمرینات هوازی و پیلاتس به مدت 6 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه با شدت 65 تا 80% ضربان قلب هدف بود. متغیرهای هموستاز گلوکز قبل و بعد از پایان برنامه‌‌ تمرینی اندازه‌‌گیری شد. تحلیل آماری به کمک نرم‌‌افزار SPSS و در سطح معنی‌‌داری 05/0≥P انجام شد. داده‌های جمع‌‌آوری شده با استفاده از آماره‌هایt  وابسته و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: میانگین سن در دو گروه چاق و با وزن طبیعی به‌ترتیب 7/0±6/13 و 6/0± 8/13 سال و شاخص توده‌‌ بدني آنها به‌ترتيب، 8/1±8/28 و 2/2±2/20 کیلوگرم بر متر مربع بود. نتایج تحقیق نشان داد که 6 هفته تمرین همزمان هوازی و پیلاتس به‌طور معنی‌‌داری مقادیر وزن (004/0P=) و شاخص توده بدنی (001/0P=) و میزان انسولین و مدل هموستاز مقاومت به انسولین (01/0P=) را در دختران چاق بیشتر از دختران با وزن طبیعی کاهش مي‌دهد.

نتیجه‌گیری: به‌نظر مي‌‌رسد 6 هفته تمرین همزمان هوازی و پیلاتس مي‌‌تواند موجب کاهش بیشتر وزن و شاخص توده بدنی در دختران چاق و نیز کاهش معنی‌دار در میزان انسولین و مدل هموستاز مقاومت به انسولین در دختران چاق در مقایسه با دختران با وزن طبیعی گردد.

واژه های کلیدی

تمرینات هوازی، تمرینات پیلاتس، مقاومت به انسولین، چاقی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.