مقایسه اثر 6 هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق بر سطوح هورمون رشد دانشجویان دختر تربیت‌بدنی

مژده خواجه لندی۱، مسعود نیکبخت *۲، مریم جان بزرگی۳
۱- کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
۲- استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
۳- مربی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مجله پزشکی قم

زمینه و هدف: تمرین مقاومتی با انسداد عروق، نوعی تمرین مقاومتی است که با محدودیت جریان خون باعث تغییرات مختلفی در عملکرد عضلانی و پاسخ‌های هورمونی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر تمرین مقاومتی شدت پایین همراه با انسداد عروق با تمرین مقاومتی سنتی شدت بالا بر سطوح استراحتی هورمون رشد (GH) دختران فعال بود.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 34 دختر جوان (با دامنه سنی 3/1±7/20 سال، وزن 3/1±4/58 کیلوگرم، قد 9/0±1/164 سانتی‌متر، شاخص توده‌‌بدنی 5/0±1/ 23 کیلوگرم برمجذور قد به متر)، به‌طور تصادفی به سه گروه تمرین مقاومتی سنتی (با شدت 1RM 75%،     12 نفر)، تمرین مقاومتی همراه با انسداد عروق (با شدت1RM  30%، همراه با بستن تورنیکت لاستیکی به دور ناحیه پروگزیمال بازو، 11 نفر) و گروه کنترل ( 11نفر) تقسیم شدند. نمونه‌گیری خونی پیش از شروع تمرین و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین انجام شد. تمرین شامل:          3 سِت 10 تایی حرکت جلو بازو، هفته‌ای 3 جلسه به مدت 6 هفته بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تی وابسته و تحلیل واریانس یک‌‌طرفه تحلیل شدند.
یافته‌ها: پس از 6 هفته تمرین در هر دو گروه تجربی نسبت به گروه کنترل، سطوح استراحتی هورمون رشد، افزایش معنی‌داری را نشان داد (05/0p<).
نتیجه‌گیری: مطالعه اخیر تا حدودی از اثربخشی تمرینات مقاومتی همراه با انسداد جریان خون حمایت می‌کند. از این‌رو می‌توان برای دختران جوان تمرینات انسدادی با شدت پایین را جایگزین تمرینات سنتی با شدت بالا نمود.

واژه‌های کلیدی: انسداد عروق، تمرین مقاومتی، زنان، هورمون رشد، دانشجویان.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.