تأثیر ویتامین C بر سیستم ایمنی مخاطی مجاری تنفسی فوقانی درپی یک برنامه فعالیت بدنی وامانده‌ساز

مریم اسدی فارسانی۱، محمد فتحی *۲، امیدعلی عادلی۳
۱- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
۲- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
۳- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.

مجله پزشکی قم

زمینه و هدف: سیستم ایمنی مخاطی، نقش حیاتی در برقراری هموستاز بدن، به‌خصوص مجاری تنفسی فوقانی طی فعالیت‌های ورزشی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مکمل ویتامین C بر غلظت ایمونوگلوبولینA ، کورتیزول و پروتئین تام بزاقی دختران فعال دانشگاهی درپی یک دوره تمرین وامانده‌ساز بود.
روش بررسی: در این پژوهش نیمه‌تجربی، 17 دختر فعال (با میانگین سنی 36/2±11/22 سال، وزن 81/6±70/55 کیلوگرم، نمایه توده‌بدنی 25/2±88/20 کیلوگرم برمترمربع) شرکت داشتند که به‌صورت داوطلبانه، انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه تمرین – مکمل ویتامین C، تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین – مکمل ویتامین C، به مدت 7 روز برنامه فعالیت بدنی پژوهش را در دو نوبت صبح و عصر با دریافت روزانه یک قرص 500 میلی‌گرمی ویتامین C در وعده ناهار اجرا کردند و گروه تمرین، تمرینات را بدون دریافت مکمل انجام دادند. گروه کنترل در تمرینات شرکت نداشتند و مکمل نیز دریافت نکردند. نمونه‌های بزاقی یک‌روز قبل از شروع برنامه تمرینی، 24 و 72 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، ساعت 30: 9 صبح جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه بین گروه‌ها در میزان جریان بزاق، غلظت IgA، ترشح ایمونوگلوبولین A، غلظت کورتیزول، پروتئین تام و نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی؛ تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بین مراحل اندازه‌گیری نیز بجز در گروه تمرین (00/0=p)، تفاوت معنی‌دار نبود (05/0p>).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نتوانست بین انجام یک دوره برنامه تمرینی وامانده‌ساز، مکمل‌سازی ویتامین C و سیستم ایمنی مخاطی؛ ارتباطی را نشان دهد.

واژه‌های کلیدی: اسید اسکوربیک، عفونت‌های مجاری فوقانی، فعالیت استقامتی.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
تأثیر ویتامین C بر سیستم ایمنی مخاطی مجاری تنفسی فوقانی درپی یک برنامه فعالیت بدنی وامانده‌ساز, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.