اثر شش هفته تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی همراه با مصرف قهوه سبز بر اضطراب و افسردگی زنان دارای اضافه وزن و چاق

زیور حسنی، فاطمه ایزددوست، رامین شعبانی
دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

مجله فیض

سابقه و هدف: کلروژنیک اسید به ­عنوان مهم­ترین پلی ­فنول قهوه سبز به همراه فعالیت بدنی، به ­عنوان دو عامل احتمالی موثر بر اضطراب و افسردگی محسوب می­ شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثر شش هفته تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی ­همراه با مصرف قهوه سبز بر اضطراب و افسردگی زنان دارای اضافه وزن و چاق بود.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه نیمه ­تجربی، 30 نفر خانم جوان چاق و دارای اضافه وزن داوطلب به ­صورت تصادفی به سه گروه تمرین ترکیبی هوازی- مقاومتی، گروه قهوه سبز و گروه تمرین ترکیبی به همراه قهوه سبز تقسیم شدند. تمرینات چهار جلسه در هفته و به ­مدت شش هفته انجام شد. مقدار قهوه سبز مصرفی 250 میلی­ گرم در روز برای 6 هفته بود. میزان اضطراب و افسردگی آزمودنی­ ها توسط پرسشنامه بک ارزیابی شد.
نتایج: یافته ­ها نشان ­دهنده بهبود معنی­ دار اضطراب و افسردگی در هر سه گروه مطالعه بود  (0/05<P). همچنین نتایج نشان داد که میزان بهبودی اضطراب و افسردگی در گروه تمرین ترکیبی به همراه  قهوه سبز به­ صورت معنی­ داری بیشتر از گروه قهوه سبز بود (به ­ترتیب 0/03=P و 0/01=P).
نتیجه­ گیری: بر طبق نتایج این تحقیق مصرف قهوه سبز و تمرین ترکیبی می­ توانند بر بهبود اضطراب و افسردگی موثر باشند. همچنین انجام تمرین ترکیبی همراه با مصرف قهوه اثرات سودمند بیشتری در بهبود اضطراب و افسردگی دارد.
واژه‌های کلیدی: اضطراب، کلروژنیک اسید، افسردگی، فعالیت بدنی، قهوه سبز

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.