اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی/اکسیدانی زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان

فضل الله فتح الهی شورابه *۱، بهمن تاروردی زاده۲، سمیه امین بخشایش۳
۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران ،
۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
۳- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مجله پزشکی شهر کرد

اهداف: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در بین زنان است که معمولاً بر اثر رشد و تقسیم غیرطبیعی سلول‌های مختلف سینه آغاز می‌شود. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ارتباط معکوسی بین سطوح آنتی‌اکسیدان‌ها و خطر ابتلا به سرطان پستان وجود دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی/اکسیدانی زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی در سال 1393، تعداد 30 نفر از زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان شهرستان خرم‌آباد به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (16 نفر) و کنترل (14 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به‌مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه تمرین مقاومتی را انجام دادند که این تمرین‌ها از 30% یک تکرار بیشینه شروع شد و به 50-45% یک تکرار بیشینه در پایان هفته هشتم رسید. نمونه‌های خونی برای سنجش سطوح سرمی سوپراکسیددیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون‌پراکسیداز (GPX) و مالون‌دی‌آلدئید (MDA)، 48 ساعت قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی از آزمودنی‌ها گرفته شد. داده‌ها به‌کمک نرم‌افزار SPSS 19 و با استفاده از آزمون‌های T مستقل و T وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: پس از اجرای 8 هفته تمرین مقاومتی، سطوح سرمی SOD و GPX به‌طور معنی‌داری افزایش و سطوح MDA به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0p<)، ولی تغییرات گروه کنترل معنی‌دار نبود (05/0p>).
نتیجه‌گیری: 8 هفته تمرین مقاومتی باعث افزایش شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی و کاهش شاخص‌های اکسیدانی زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان می‌شود.

واژه‌های کلیدی: سرطان پستان، تمرین مقاومتی، مالون‌دی‌آلدئید (MDA)، سوپراکسیددیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون‌پراکسیداز (GPX)

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.