تاثیر همزمان تمرین تناوبی شدید و مصرف روغن بذر کتان بر سطوح سرمی TNF-α و IL-1 β در موش‌های صحرایی

یونس خادمی *۱، محمدعلی آذربایجانی۲، سید علی حسینی۳
۱- دانشجوی دکتری تخصصی تربیت بدنی گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، youneskhademi۳@gmail.com
۲- استاد، گروه تربیت‌بدنی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۳- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

مجله افق دانش

اهداف: بالابودن غلظت سایتوکین­های پیش‌التهابی اینترلوکین-1 بتا (IL-1β) و عامل نکروزدهنده تومور آلفا (TNF-α)، از عوامل خطر مهم برای ایجاد بیماری قلبی- عروقی به‌شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر همزمان تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل روغن بذر کتان با دوز‌های مختلف بر سطوح سرمی TNF-α و IL1β موش‌های صحرایی بود.
مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی نژاد ویستار به‌صورت تصادفی به شش گروه پنج‌سری؛ کنترل، تمرین، عصاره روغن بذر کتان با دوزهای 10 و 30میلی‌گرم بر کیلوگرم، و تمرین همراه با عصاره با دوزهای 10 و 30میلی‌گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. گروه‌ها به‌مدت 10 هفته تمرینات تناوبی شدید را انجام داده و عصاره روغن بذر کتان را دریافت کردند. اطلاعات توسط آزمون آنالیز واریانس یک­طرفه و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شدند.
یافته‌ها: سطوح سرمی IL1β در گروه‌های تمرین و تمرین همراه با دوزهای 10 و 30میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه کنترل و در گروه تمرین همراه با 30میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه 10میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره بود. همچنین سطوح سرمی TNF-α در گروه‌های تمرین، عصاره با دوز 30میلی‌گرم بر کیلوگرم و تمرین همراه با دوزهای 10 و 30میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه کنترل بود. سطوح سرمی TNF-α در گروه تمرین همراه با دوز 30میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره به‌طور معنی‌داری نسبت به سایر گروه‌ها کمتر بود (05/0p<).
نتیجه­گیری: ۱۰ هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف روغن بذر کتان دارای اثرات تعاملی در کاهش سطوح سرمی TNF-α و IL-1β موش‌های صحرایی است.

واژه‌های کلیدی: تمرین تناوبی شدید، روغن بذر کتان، TNF-α، IL-1β

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
تاثیر همزمان تمرین تناوبی شدید و مصرف روغن بذر کتان بر سطوح سرمی TNF-α و IL-1 β در موش‌های صحرایی, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.