اثر هم‌زمان بولدنون و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ هماتولوژیک و ساختار طحال در موش‌های صحرایی نر

آسیه عباسی دلویی 1؛ احمد عبدی1؛ سید جواد ضیاالحق2؛ اسد شاه بهرامی3
1استادیار فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت‌الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

مجله فیزیولوژی ورزشی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هم‌زمان بولدنون و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ هماتولوژیک و ساختار طحال در موش‌های صحرایی نر بود. بدین‌منظور، 47 سر موش نر ویستار (با سن 12هفته و میانگین وزنی 94/7±195گرم) به‌طور تصادفی در هفت گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، شم، بولدنون یک (دو میلی‌گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، بولدنون دو (پنج میلی‌گرم به‌ازای هر کیلوگرم وزن بدن)، تمرین مقاومتی، تمرین مقاومتی + بولدنون یک و تمرین مقاومتی + بولدنون دو. برنامۀ تمرین مقاومتی شامل شش هفته صعود از یک نردبان به‌صورت پنج جلسه دربرگیرندۀ سه ست با پنج تکرار و یک دقیقه استراحت در فاصلۀ بین هر ست بود که با 50 درصد یک تکرار بیشینه در هفتۀ اول آغاز شد و به 100 درصد یک تکرار بیشینه در هفتۀ پایانی رسید. تزریق دارو به‌صورت یک‌بار در هفته و در یک روز مقرر، در عضلات چهارسر و پشت ران به‌‌شکل عمیق انجام گرفت. پس از بیهوشی، کالبد‌شکافی صورت گرفت و طحال برداشته شد. مقاطع میکروسکوپی انتخاب‌شده پس از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و آئوزین با میکروسکوپ نوری مطالعه شدند. درادامه، آسیب طحال بر‌اساس معیارهای هیستوپاتولوژیک تعیین گشت و داده‌ها به‌روش تی هم‌بسته، تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار در سطح P
کلیدواژه ها
تمرینات مقاومتی؛ بولدنون؛ عوامل هماتولوژیکی؛ تغییرات ساختاری طحال؛ موش صحرایی نر‌

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.