تأثیر فعالیت ورزشی هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم‌تحرک

رحمان سوری 1؛ اعظم رمضانخانی2؛ علی اصغر رواسی3؛ علی اکبرنژاد1
1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران
2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران
3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

مجله فیزیولوژی ورزشی

هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ آثار فعالیت هوازی و محدودیت کالریک بر سطوح آدروپین سرم، شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) و شاخص‌های آنتروپومتریک در زنان چاق کم‌تحرک بود. بدین‌منظور، ٣٠ نفر از زنان چاق کم‌تحرک (با میانگین سنی ٤/٥±3/٤٠ سال؛ وزن ١/٧±9/٧٧ کیلوگرم) در ‌پژوهش شرکت نمودند و به‌طور تصادفی به سه گروه محدودیت کالریک (گروه تجربی یک)، فعالیت هوازی به‌همراه محدودیت کالریک (گروه تجربی دو) و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی یک از یک رژیم غذایی با ٢٥ درصد محدودیت کالریک به‌مدت ١٦ هفته استفاده نمود. آزمودنی‌های گروه تجربی دو نیز از یک برنامۀ تمرینی شامل: فعالیت هوازی و دویدن بر روی تردمیل به‌مدت ٣٤/٥±٨٥/٦٦ دقیقه به‌صورت هفته‌ای سه جلسه به‌همراه 50 درصد محدودیت کالریک از برنامۀ رژیم غذایی گروه تجربی یک به‌صورت ترکیبی استفاده نمودند (٥/١٢ درصد افزایش هزینۀ انرژی و ٥/١٢ درصد محدودیت کالریک). قبل و پس از ١٦ هفته، خون‌گیری به‌منظور اندازگیری آدروپین سرم انجام شد. داده‌ها نیز با استفاده از آزمون آماری تی زوجی و آنالیز واریانس یک‌طرفه در سطح معناداری (P
کلیدواژه ها
آدروپین؛ شاخص مقاومت به انسولین؛ فعالیت ورزشی هوازی؛ محدودیت کالریک؛ زنان چاق کم‌تحرک

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.