تأثیر مکمل کافئین بر hs-CRP و کراتین کیناز سرم متعاقب فعالیت وامانده هوازی در پسران فعال دارای اضافه وزن

اسماء سلیمانی *۱، سعید شاکریان۲، روح‌اله رنجبر۲
۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

زمینه و هدف: برخی از فعالیت‌ها همانند فعالیت وامانده‌ساز می‌توانند سبب افزایش شاخص‌های التهابی و آنزیم‌های آسیب عضلانی در خون شوند. مکمل کافئین باعث کاهش التهاب و درد می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر مکمل کافئین برhs-CRP  و کراتین کیناز (CK) سرم متعاقب فعالیت وامانده‌ساز هوازی در پسران فعال دارای اضافه وزن بود.
روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 22 دانشجوی پسر دارای اضافه وزن دانشگاه شهید چمران اهواز به‌طور تصادفی به دو گروه مکمل (12n=) و دارونما (10n=) تقسیم شدند. گروه مکمل روزانه 2 گرم پودر کافئین را، به مدت دو هفته مصرف می‌کردند. پروتکل تمرینی شامل دو جلسه فعالیت وامانده‌ساز Strand (یک جلسه قبل و یک جلسه بعد از دو هفته مکمل‌یاری) اجرا شد. برای بررسی تغییرات درون گروهی از t وابسته و برای مقایسه بین گروهی از تحلیل کواریانس با عامل بین گروهی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد تمرین وامانده‌ساز هوازی باعث افزایش سطوح  hs-CRPو CK بعد از فعالیت می‌شود. همچنین مصرف دو هفته مکمل کافئین به‌دنبال یک جلسه فعالیت وامانده‌ساز هوازی بر سطوح hs-CRP (11/0P= ) و CK (29/0P=) تأثیر معنی‌داری نداشت.
نتیجه‌گیری: تمرین وامانده‌ساز هوازی باعث افزایش سطوح التهاب و آسیب عضلانی می شود. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، مصرف روزانه مکمل کافئین می‌تواند التهاب و آسیب عضلانی ناشی از فعالیت بدنی را کاهش دهد.
واژه‌های کلیدی: فعالیت وامانده‌ساز، کافئین، کراتین کیناز، hs-CRP

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
تأثیر مکمل کافئین بر hs-CRP و کراتین کیناز سرم متعاقب فعالیت وامانده هوازی در پسران فعال دارای اضافه وزن, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.