اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن‌های AIF و کاسپاز-9 عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی نر

ندا آبادی۱، جبار بشیری ۱
۱- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

مجله پزشکی فسا

زمینه و هدف: آپوپتوز عضله­ی اسکلتی نقش مهمی در بیماری­های مرتبط با تخریب عملکرد بافتی مانند آتروفی عضلانی بازی می­کند. دراین‌بین، شواهد حاکی از آن است که تمرینات ورزشی ممکن است تعدادی از مسیرهای پیام‌رسانی و آنزیم‌های مربوط به آپوپتوز را در عضله­ی اسکلتی تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، مطالعه حاضر باهدف تعیین اثر سه ماه تمرین هوازی بر بیان ژن‌های AIF و کاسپاز 9 عضله‌ی نعلی موش‌های صحرایی نر انجام گردید.
مواد و روش‌ها: این مطالعه در قالب یک طرح تجربی دوگروهی انجام شد. 16 سر موش صحرایی نر سه‌ماهه به شکل تصادفی در دو گروه همگن تمرین (8 سر) و کنترل (8 سر) جایگزین شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین به مدت سه ماه در برنامه‌ی تمرین هوازی (شدت 80-75 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) شرکت کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه‌ی تمرین، عضله‌ی نعلی آزمودنی‌ها استخراج و ژن‌های AIF و کاسپاز 9 با استفاده از روش Real Time-PCR بررسی گردید. داده‌های حاصله با استفاده از آزمون t مستقل، در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: بیان ژن AIF عضله نعلی در گروه تمرین به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (60/137%، 01/0=P). همچنین، بیان ژن کاسپاز 9 عضله نعلی گروه تمرین به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود (22/48%، 01/0=P).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که سه ماه تمرین هوازی در افزایش پروتئین‌های کلیدی در مسیر میتوکندریایی آپوپتوز عضله نعلی تأثیر قابل‌توجهی دارد. بااین‌حال، اظهارنظر قطعی در مورد نحوه تأثیرپذیری شاخص‌های مربوط به آپوپتوز و آتروفی عضله اسکلتی از تمرینات ورزشی، منوط به انجام مطالعات بیشتر است.

واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، عضله نعلی، ژن AIF، ژن کاسپاز 9

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.