تأثیر مصرف مکمل بتاآلانین بر پاسخ لاکتات سرم و استقامت عضلانی در پرورش‌کاران مرد

علی جمشیدی حسین ابادی ، ناصر بهپور، مسعود جمشیدی حسین ابادی، صادق یوسفی
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

سابقه و هدف: شواهد کمی درباره تأثیر مصرف مکمل بتاآلانین بر عملکرد در فعالیت­های کوتاه مدت و شدید وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مصرف مکمل بتاآلانین بر پاسخ­  لاکتات سرم و استقامت عضلانی در پرورش اندام کاران مرد استان کرمانشاه بود.

مواد و روش‌ها: بدین منظور تعداد 20 ورزشکار پرورش اندام با میانگین سنی87/±1/21 سال، وزن 32/1±24/77 کیلوگرم، قد 82/1± 75/176 متر و شاخص توده بدنی 02/1± 85 /22 کیلوگرم بر مترمربع به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در یک طرح دو سوکور، به دو گروه مکمل(10) و دارونما(10) تقسیم شدند.گروه مکمل 3گرم بتاآلانین و گروه دارونما 3گرم پودر دکستروز، دو بار در روز و به مدت 21 روز مصرف نمودند. قبل و بعد از مکمل­گیری، شاخص­های لاکتات سرم و استقامت عضلانی اندازه­گیری شدند. خون­گیری از آزمودنی­ها قبل و بعد از دریافت مکمل و دارونما صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها با آزمون t  مستقل و وابسته، اختلاف­های ایجاد شده در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت و سطح معنی­داری 05/0p< در نظر گرفته شد.

یافته‌ها‌: نتایج نشان داد که استقامت عضلانی بالا تنه (023/0p=) و استقامت عضلانی پایین­تنه (027/0p=) در گروه بتاآلانین در مقایسه با گروه دارونما به‌طور معنی‌دار افزایش یافته است. در متغیر لاکتات در گروه بتاآلانین در مقایسه با گروه دارونما تغییر معنی‌داری مشاهده نگردید(92/0p=).

نتیجه گیری: مصرف  مکمل بتاآلانین (3گرم در روز)  باعث افزایش معنی‌داری در استقامت عضلانی گردید اما کاهش معنی‌داری در لاکتات سرم مشاهده نگردید و  این ممکن است اثرات سودمندی در خستگی عضلانی داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: مکمل بتاآلانین، لاکتات سرم، دارونما، استقامت عضلانی، پرورش اندام کاران مرد

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.