اثر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح خونی سروتونین و اندورفین و کاهش افسردگی زنان معتاد به مواد مخدر

سیده شیوا دادوند، فرهاد دریانوش

مجله دانشور پزشکی

مقدمه و هدف: افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی و یکی از بیماری‌هایی است که از نظر بار بیماری هزینۀ زیادی را به سیستم بهداشتی‌درمانی تحمیل می‌کند. هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح خونی سروتونین و اندورفین و کاهش افسردگی زنان معتاد به موادمخدر بود.

مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر یک مطالعۀ نیمه‌تجربی است. تعداد سی نفر از زنان معتاد به موادمخدر که مبتلا به افسردگی متوسط تا شدید بودند، به‌طور هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه، تجربی (پانزده نفر) و کنترل (پانزده نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی به‌مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) تمرینات هوازی را با شدت 60 تا 80درصد حداکثر ضربان قلب انجام دادند؛ ولی آزمودنی‌های گروه کنترل در این مدت در هیچ فعالیت ورزشی منظمی شرکت نداشتند. برای سنجش سطوح خونی سروتونین و اندورفین، در دو مرحله، قبل و بعد از دورۀ تمرینات ورزشی، پنج میلی‌لیتر خون از ورید بازویی آزمودنی‌‌ها اخذ گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و t همبسته تجزیه‌وتحلیل شدند. سطح معنی‌داری، P<0/05 در نظر گرفته شد.

نتایج: هشت هفته تمرینات هوازی موجب افزایش معنی‌دار در سطوح خونی سروتونین و اندورفین و کاهش معنی‌دار افسردگی در گروه تجربی نسبت به کنترل شد (05/0P˂).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تمرینات هوازی می‌تواند بر سطوح خونی سروتونین و اندورفین و بهبود افسردگی در زنان معتاد به موادمخدر تأثیر داشته باشد.

واژه‌های کلیدی: تمرینات هوازی، سروتونین، اندورفین، افسردگی، زنان معتاد

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.