اثر تمرین شدید و متوسط هوازی اینتروال و مصرف کورکومین بر بیان ژن c-Kit در سلول‌های بنیادی قلب موش‌های پیر

شریف رضایی۱، حسن متین همایی ۲، محمد علی آذربایجانی۱، پروین فرزانگی۳
۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
۳- گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

مجله پزشکی فسا

زمینه و هدف: سلول‌های +c-Kit مهم‌ترین سلول‌های بنیادی قلب بوده و دارای ویژگی مایوژنیک و واسکولوژنیک هستند. تمرین ورزشی موجب تحریک این سلول‌ها می‌شود. این مطالعه باهدف بررسی اثر دو عامل تمرین شدید و متوسط هوازی اینتروال و مصرف کورکومین بر بیان ژن c-Kit در سلول‌های بنیادی قلب موش‌های پیر طراحی شده است.

مواد و روش‌ها: 35 سر موش صحرایی ماده مسن نژاد ویستار حدود دو سال به‌طور تصادفی به 5 گروه کنترل، سالین، کورکومین، تمرین متوسط+کورکومین و تمرین شدید+کورکومین تقسیم شدند. کورکومین به مقدار 30 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در گروه‌های تجربی 3 روز در هفته به‌صورت گاواژ داده شد. گروه سالین نیز، به همان میزان سالین دریافت کرد. هر دو گروه تمرین، 8 هفته و هر هفته 3 جلسه با دو شدت متوسط و شدید روی تردمیل تمرین کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و گاواژ، بیان ژن c-Kit در سلول‌های بنیادی بافت قلب اندازه‌گیری شد.

نتایج: نتایج نشان داد که در گروه کورکومین، میزان بیان ژن c-Kit نسبت به گروه کنترل (003/0=P) افزایش معناداری داشت. میانگین گروه تمرین متوسط+کورکومین به‌طور معناداری بالاتر از گروه‌های کورکومین، سالین و کنترل بود (001/0P<). بالاترین افزایش میزان بیان ژن c-Kit در گروه تمرین شدید+کورکومین اتفاق افتاد (001/0P<).

نتیجه‌گیری: مصرف منظم کورکومین به‌تنهایی و همراه با انجام تمرین منظم هوازی اینتروال به‌طور معناداری میزان سلول‌های بنیادی قلبی را افزایش می‌دهد و می‌تواند در ترمیم و بازسازی قلب مؤثر باشد. اثر تمرین منظم بر میزان سلول‌های بنیادی قلبی وابسته به‌شدت تمرین است.

واژه‌های کلیدی: تمرین متوسط و شدید، کورکومین، سلول‌های بنیادی قلبی، موش پیر

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.