اثر مصرف کوتاه‌مدت مکمل تورین بر میزان خستگی عصبی عضلانی و سطوح لاکتات خون در فعالیت تناوبی بیشینه

علی اکبرنژاد1؛ سید مصطفی موسوی مظفر2؛ الیاس کوثری3؛ سمانه کنشلو 4
1دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، تهران، ایران
4. دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

نشریه علوم زیستی ورزشی

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل اسید آمینة تورین بر خستگی عصبی- عضلانی و تجمع لاکتات پس از اجرای فعالیت ورزشی تناوبی بیشینه بود. جامعۀ آماری دانشجویان تربیت بدنی و روش تحقیق نیمه‌تجربی بود. بدین منظور 20 مرد فعال داوطلب (با میانگین سنی 25/1±12/22 سال، قد 63/4±59/174 سانتی‌متر، وزن 97/8±52/71 کیلوگرم، شاخص تودة بدن 19/2±40/23 کیلوگرم بر متر مربع و درصد چربی بدن 21/1±81/11) در دو گروه مکمل یا دارونما که به‌طور تصادفی انتخاب شده بودند، طی دو جلسۀ پیش‌آزمون و پس‌آزمون در اجرای فعالیت ورزشی تناوبی بیشینه شرکت کردند. مکمل تورین و دارونما (نشاسته) به‌صورت کپسول‌های یک‌گرمی در اختیار آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل قرار گرفت، تا روزانه 5 کپسول را به مدت دو هفته مصرف کنند. پس از پایان دورۀ مصرف مکمل، بلافاصله، پس‌آزمون صورت گرفت. به‌منظور تعیین تفاوت بین متغیرها از آزمون انوا با عامل بین‌گروهی و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف کوتاه‌مدت مکمل اسید آمینۀ تورین میزان خستگی عصبی- عضلانی (002/0P=) و میزان تجمع لاکتات خون (000/0P=) را پس از اجرای فعالیت ورزشی تناوبی بیشینه کاهش می­دهد. بنابراین، می‌توان بااحتیاط گفت که از این مکمل می‌توان به‌عنوان راهگشای بهبود عملکرد ورزشی در فعالیت‌های متناوب سرعتی استفاده کرد.
کلیدواژه ها
اسید آمینۀ تورین؛ خستگی عصبی- عضلانی؛ فعالیت ورزشی تناوبی؛ لاکتات خون

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.