بررسی نیمرخ ویژگیهای پیکری، بیوانرژیکی و زیست حرکتی بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان ایران

امین دانشفر1؛ حمید آقاعلی نژاد* 2؛ مهدی بیاتی3؛ رضا قراخانلو4؛ مژگان حسن زاده سبلویی5؛ محمد امین ساعی6
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
3استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.
4استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
5دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
6دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
سابقه و هدف: شناسایی ویژگی­های پیکری، بیوانرژیکی و زیست حرکتی بازیکنان نخبه یکی از عوامل موثر در فرایند استعدادیابی ورزشی می­باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نیمرخ ویژگی­های پیکری، بیوانرژیکی و زیست حرکتی بازیکنان هندبال جوان نخبه ایران است.
مواد و روش­ها: به این منظور نمونه­های پژوهش حاضر شامل 20 بازیکن تیم ملی جوانان هندبال ایران ارزیابی شدند. از ویژگی­های پیکری؛ قدایستاده، توده بدن، طول دست­ها، شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن و از ویژگی­های بیوانرژیک؛ حداکثر اکسیژن مصرفی، توان بی­هوازی بی­اسید لاکتیک و توان بی­هوازی با اسید لاکتیک و از ویژگی­های زیست حرکتی؛ انعطاف پذیری، سرعت، چابکی و توان انفجاری، اندازه گیری شد.
یافته ­ها: میانگین ویژگی­های مورد مطالعه عبارت بود از: قد ایستاده 6/6±189 سانتی­متر، توده بدن 10/10±25/85 کیلوگرم، قد نشسته 60/2±15/97 سانتی­متر، طول دست­ها 2/5±190سانتی­متر، شاخص توده بدنی 0/2±84/24 کیلوگرم بر متر مربع، درصد چربی بدن 6/5±29/15 درصد، تیپ بدنی 2/2-34/4-94/3، حداکثر اکسیژن مصرفی 7/4±30/54 میلی­لیتر به ازای هر کیلوگرم از توده بدن در دقیقه، توان بی­هوازی بی اسید لاکتیک 2/1±72/10 وات بر کیلوگرم و توان بی­هوازی با اسید لاکتیک 74/2±9/28 وات بر کیلوگرم، انعطاف پذیری9/3±58/37 سانتی­متر، سرعت  49/0±08/5 ثانیه، چابکی  28/1±76/16ثانیه، قدرت پنجه 12/12±34/71 کیلوگرم و توان انفجاری 1/8±47/58 سانتی­متر.
نتیجه­ گیری: بازیکنان تیم ملی جوانان از لحاظ پیکری، بیوانرژیک و زیست حرکتی در شرایط مناسب بودند که می­تواند این یافته­ها در فرایند استعدادیابی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
اندازه های پیکرسنجی؛ آزمون های بیوانرژیک؛ توانایی های زیست حرکتی؛ هندبال

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.