بررسی ارتباط بین استقامت قلبی‌تنفسی و کنترل پاسچر پویا با زاویه کایفوز سینه ای دانش آموزان

فرزانه ساکی ، پریسا صداقتی، معصومه باغبان
استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا

مجله فیض کاشان

سابقه و هدف: تغییر در راستای طبیعی ستون فقرات می­ تواند استقامت قلبی­ تنفسی و کنترل پاسچر فرد را دچار تغییر نماید. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین زاویه کایفوز با استقامت قلبی­ تنفسی و کنترل پاسچر پویای دانش ­آموزان بود.

مواد و روش ­ها: برای انجام تحقیق مقطعی حاضر 100 دانش­ آموز (48 دختر و 52 پسر) به­ صورت تصادفی و با توجه به معیارهای ورود انتخاب شدند. استقامت قلبی­ تنفسی با استفاده از آزمون شاتل ران، کنترل پاسچر با آزمون تعادل Y و زاویه کایفوز با استفاده از خط­کش منعطف ارزیابی شدند.

نتایج: یافته­ های تحقیق نشان داد بین استقامت قلبی تنفسی و زاویه کایفوز ارتباط معنی­ دار منفی وجود دارد. هم­ چنین، بین کنترل پاسچر پویا و کایفوز نیز ارتباط معنی­ دار منفی مشاهده شد.

نتیجه ­گیری: باتوجه به یافته ­های تحقیق حاضر به ­نظر می­ رسد لازم است مربیان بهداشت و ورزش مدارس با استفاده از روش ­های غربال­گری منظم ­دفورمیتی ­های ستون فقرات و عوارض مرتبط با آن مانند کاهش استقامت قلبی­ تنفسی و کاهش تعادل دانش ­آموزان را مورد ارزیابی قرار دهند.
واژه‌های کلیدی: استقامت قلبی تنفسی، کنترل پاسچر، کایفوز

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.