تاثیر تمرین تناوبی همراه با مصرف مکمل آهن بر توان هوازی و برخی شاخص های خونی پسران 15 تا 18 ساله

فاطمه امیدعلی ، مسعود حمزه لو
گروه تربیت بدنی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) گروه تربیت بدنی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)

مجله فیض کاشان

سابقه و هدف: آمادگی هوازی شاخص عملکرد ریوی، قلبی- عروقی و اجزای هماتولوژی تحویل اکسیژن اسـت. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرین تناوبی همراه با مصرف مکمل آهن بر توان هوازی و برخی شاخص ­های خونی پسران 15 تا 18 ساله است.

مواد و روش ­ها: در این مطالعه نیمه­ تجربی30 دانش­آموز پسر با میانگین سنی 17/1± 84/16 سال شرکت داشتند. افراد مورد مطالعه پس از ارائه توضیحات لازم و اخذ رضایت­ نامه کتبی به­طور تصادفی در سه گروه تمرین همراه با مکمل آهن، تمرین و کنترل قرار گرفتند. تمرینات به ­مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته انجام گردید. آزمودنی­ های گروه مکمل روزانه یک عدد قرص آهن را مصرف کردند. آزمودنی­ ها با استفاده از آزمون میدانی بالک و خون­گیری در دوره پیش و پس از آزمون مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج: نتایج نشان داد که قبل از مداخله تفاوت معنی­ داری بین 3 گروه نبود، اما 6 هفته بعد از تمرین تناوبی و مصرف مکمل آهن توان هوازی، فریتین، ترنسفرین و آهن همه موارد افزایش معنی­ داری نسبت به گروه کنترل داشت. تغییرات در هموگلوبین (0/0514=P)، هماتوکریت (0/0525=P) و گلبول‌های قرمز (0/702=P) معنی­ دار نبود. در گروه تمرین، تمرینات تناوبی موجب افزایش معنی‌دار در توان هوازی شد (009/0=P)، ولی بر شاخص‌های خونی بی­تأثیر بود (0/05<P).

نتیجه­ گیری: تمرینات تناوبی همراه با مصرف مکمل آهن موجب افزایش توان هوازی و برخی شاخص­ های خونی در پسران 15 تا 18 ساله می­ شود.
واژه‌های کلیدی: تمرین، شاخص های خونی، آهن

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.