تاثیر روغن آروماتیک اسانسی اسطوخودوس بر فعالیت الکتریکی قلب حین فعالیت ورزشی در دختران سالم

میثم ترابی۱، سودا محرم زاد *۲، خسرو ابراهیم۳
۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
۳- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مجله افق دانش

اهداف: برخی از مکمل­های گیاهی که ورزشکاران برای بهبود عملکرد ورزشی از آنها استفاده می­کنند با هدف تاثیر بر سیستم قلبی- عروقی مصرف می‌شوند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر آروماتیک روغن اسانسی اسطوخودوس بر فعالیت الکتریکی قلب، طی فعالیت ورزشی در دختران سالم بود.

مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی به‌صورت پیش­آزمون- پس­آزمون با جلسات مکرر در سال 1394، تعداد 9 دختر دانشجوی سالم فعال، شاغل به تحصیل در رشته علوم ورزشی در دانشگاه شهید رجایی به‌روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب و وارد مطالعه شدند. هر آزمودنی به­صورت توازن متقابل، در معرض تنفس پنبه آغشته به اتانول یا عصاره روغنی اسطوخودوس قرار گرفت و از آزمون کانکانی به‌عنوان فعالیت ورزشی استفاده شد. داده­های مربوط به امواج الکتروکاردیوگرام و فشار خون در سه نوبت قبل، بلافاصله بعد و یک دقیقه پس از پایان فعالیت (بازیافت) ثبت شدند. داده­ها به‌کمک نرم­افزار SPSS 20 و توسط آزمون‌های تحلیل واریانس اندازه­های تکراری و T استیودنت مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ها: فشار خون سیستولی بلافاصله پس از فعالیت ورزشی، در گروه آزمون به‌طور معنی­داری بیشتر از گروه کنترل بود (05/0p<). همچنین استنشاق روغن اسطوخودوس در گروه آزمون باعث افزایش ارتفاع موج R در لحظات پایانی فعالیت ورزشی نسبت به گروه کنترل شد (05/0p<)، اما تغییر معنی­داری در فشار خون دیاستولی و تغییرات ارتفاع موج T و فاصله­های R-R و Q-T در پاسخ به فعالیت ورزشی مشاهده نشد.

نتیجه­گیری: استنشاق اسطوخودوس بر عملکرد بطن حین فعالیت ورزشی تاثیر می‌گذارد و تعداد ضربان قلب و فشار خون سیستولی هنگام فعالیت را متاثر می‌سازد‌.
واژه‌های کلیدی: روغن اسطوخودوس، الکتروکاردیوگرام، فعالیت ورزشی، دختران

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.