تاثیر 8 هفته تمرین تداومی هوازی با شدت متوسط بر وضعیت آهن فوتبالیست‌های باشگاهی

حشمت الله علی کرمی۱، مسعود نیکبخت *۲، وحید ولی پور ده نو۳، اکبر قلاوند۴
۱- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
۲- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
۳- گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
۴- گروه تربیت بدنی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

مجله افق دانش

اهداف: آهن یکی از عناصر مهم موجود در بدن است که در انتقال اکسیژن نقش دارد. برخی از تحقیقات نشان می‌دهند که تمرینات ورزشی مقدار نیاز روزانه به آهن را افزایش می­دهد. هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی با شدت متوسط بر وضعیت آهن سرم فوتبالیست‌های باشگاهی بود.

مواد و روش­ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی در سال 1394، 24 مرد فوتبالیست عضو باشگاه­های دسته یک شهر خرم‌آباد به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی (12 نفر) و شاهد (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرین هوازی تداومی را با شدت 80-70% ضربان قلب بیشینه به‌مدت هشت هفته انجام دادند، ولی گروه شاهد در این مدت هیچ گونه تمرین ورزشی نداشتند. متغیرهای آهن سرم، ظرفیت پیوندی کامل آهن، تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و فریتین سرم قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­ T وابسته انجام شد.

یافته­ها: پس از هشت هفته تمرین، سطوح آهن، هماتوکریت و فریتین سرم در گروه تجربی نسبت به پیش‌آزمون کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0p<). اما تغییرات ظرفیت پیوندی کامل آهن، تعداد گلبول قرمز و هموگلوبین معنی‌دار نبود (05/0p>).

نتیجه­گیری: هشت هفته تمرین تداومی هوازی با شدت متوسط موجب کاهش سطوح آهن، هماتوکریت و فریتین سرم در فوتبالیست‌های باشگاهی می­شود.
واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، آهن، فریتین، فوتبال

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.