تأثیر 12 هفته تمرین تناوبی بر فشار خون و رگ‌گشایی ناشی از جریان در مردان میانسال مبتلا به پرفشاری خون

میثم شعبانی‌نیا, فرشته شهیدی, حمید رجبی, ایرج نظری

مجله پزشکی اصفهان

مقدمه: رگ‌گشایی ناشی از جریان (Flow-mediated dilation یا FMD) در شرایط پرفشاری خون مختل می‌شود و به نظر می‌رسد تمرین ورزشی می‌تواند آن را بهبود بخشد. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه‌ی FMD بین افراد سالم و مبتلا به پرفشاری خون و بررسی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی تناوبی بر آن انجام شد.

روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی، 12 مرد میانسال سالم و 24 مرد میانسال مبتلا به پرفشاری خون با سن 80/2 ± 66/49 سال، قد 66/4 ± 16/174 سانتی‌متر و وزن 65/12 ± 08/81 کیلوگرم و انتخاب شدند. افراد بیمار در دو گروه 12 نفره‌ی شاهد با سن 53/2 ± 08/52 سال، قد 81/5 ± 75/173 سانتی‌متر و وزن 26/8 ± 08/80 کیلوگرم و تمرین تناوبی با سن 91/2 ± 50/50 سال، قد 69/4 ± 40/173 و وزن 60/13 ± 20/85 کیلوگرم قرار گرفتند. تمرین شامل 12 هفته دویدن تناوبی با شدت 50 و 80 درصد ضربان قلب ذخیره به مدت 2 و 1 دقیقه و سه جلسه در هفته روی تردمیل برای 12 دقیقه بود که تا 6 هفته هر هفته 3 دقیقه و پس از آن هر 2 هفته، 3 دقیقه به زمان آن اضافه شد؛ به گونه‌ای که زمان تمرین در 2 هفته‌ی آخر به 36 دقیقه رسید. فشار خون و FMD قبل و بعد از دوره‌ی تمرین اندازه‌گیری شد. طبیعی بودن توزیع داده‌ها با آزمون Shapiro-Wilk سنجیده شد.

یافته‌ها: نتایج آزمون Independent t نشان داد که FMD در بیماران از افراد سالم کمتر بود (469/4 = t و 001/0 > P). همچنین، آزمون‌های One-way ANOVA و Repeated measures ANOVA نشان داد که تمرین تناوبی باعث کاهش معنی‌دار فشار خون سیستول (059/7 = F و 015/0 = P) و افزایش FMD (63/13 = F و 001/0 = P) می‌شود.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد رگ‌گشایی ناشی از جریان، در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مختل می‌شود و این افراد برای کاهش فشار خون و بهبود عملکرد اندوتلیومی، می‌توانند تمرین هوازی تناوبی انجام دهند.
واژگان کلیدی: فشار خون، جریان خون ناحیه‌ای، تمرین

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
تأثیر 12 هفته تمرین تناوبی بر فشار خون و رگ‌گشایی ناشی از جریان در مردان میانسال مبتلا به پرفشاری خون, 9.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.