اثر هشت هفته تمرین استقامتی- مقاومتی روی برخی از شاخص‌های التهابی و استقامت قلبی- تنفسی زنان یائسه غیرفعال

رامین شعبانی1؛ لیلا یوسفی‌زاد2؛ فاطمه فلاح 3
1استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.
2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.
3دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

مجله زنان مامائی و نازایی ایران

مقدمه:شاخص­های التهابی خون به عنوان پیشگویی کننده بیماری­های قلبی- عروقی و نیز تشدید کننده عوامل خطرزا، حائز اهمیت است. فعالیت جسمانی به عنوان راهبردی در جهت کاهش خطر التهاب و بیماری مزمن، به خوبی شناخته شده است، اما اثرات تمرینات استقامتی- مقاومتی بر این شاخص‌ها تا حدود زیادی ناشناخته مانده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی- مقاومتی (ترکیبی) بر شاخص­های التهابی زنان یائسه انجام گرفت.
روش‌کار: این مطالعه کاربردی و نیمه تجربی از دی تا اسفند سال 1394 بر روی 22 زن یائسه در استان گیلان انجام شد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و شاهد قرار گرفتند. گروه تجربی، به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه، تمرینات ورزشی را انجام دادند. تمرینات هوازی با شدت ۵۰% ضربان قلب هدف و تمرینات مقاومتی نیز با شدت ۵۰% حداکثر یک تکرار بیشینه شروع و در جلسات پایانی به ۸۰% افزایش یافت. متغیرهای التهابی شامل IL-6، TNFα و hs-CRP و استقامت قلبی تنفسی قبل و بعد از 8 هفته تمرین اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی زوجی و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین ترکیبی اگرچه بر سطوح سرمی TNFα تأثیری نداشت، اما باعث کاهش معنی‌دار سطوح hs-CRP به همراه IL-6 و افزایش استقامت قلبی تنفسی پس از مداخله تمرین شد (001/0=p).
نتیجه‌گیری: تمرین ترکیبی با کاهش hs-CRP همراه با IL-6 و نیز بهبود استقامت قلبی تنفسی می‌تواند در پیشگیری از بیماری­های قلبی- عروقی مؤثر باشد.
کلیدواژه ها
استقامت قلبی – تنفسی؛ تمرین استقامتی- مقاومتی؛ IL-6؛ TNF-α؛ Hs-CRP

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.