تأثیر عصاره هیدرو الکلی پوست انار و ویتامین E بر میزان نیتریک اکسید و فعالیت آنزیمهای پاراکسوناز و میلوپراکسیداز در رتهای تحت تنش اکسیداتیو ورزش درمانده ساز

سعید ویس کرمی ، محمد حسن فتحی نسری، حسن احمدوند، لادن رشیدی، رضا محمد رضایی خرم آبادی
دانشجوی دکتری تغذیه دانشگاه بیرجند

مجله یافته

مقدمه: مطالعات نشان داده‌اند که تولید رادیکال‌های آزاد در اثر تمرینات سنگین ورزشی بخصوص گونه اکسیژن (ROS) باعث آسیب به بافت‌ها شده که می‌توان با مصرف به‌موقع مواد آنتی اکسیدانی از این امر جلوگیری کرد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست انار بر کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از یک جلسه ورزش درمانده ساز بود.

مواد و روش ­ها: در این مطالعه تعداد 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به‌طور تصادفی به چهار گروه هشت‌تایی تقسیم شدند: 1)con (گروه کنترل). 2) PPHE200 (mg/kg 200 عصاره هیدروالکلی پوست انار)، 3)PPHE250 (mg/kg 250 عصاره هیدروالکلی پوست انار) و 4) vit.E (mg/kg 5 ویتامین E). حیوانات به مدت 8 هفته به‌طور منظم روزانه یک ساعت ورزش داده شدند و در آخرین جلسه تمرین تحت استرس ورزش درمانده ساز قرار گرفتند. بلافاصله پس از آخرین جلسه تمرین نمونه خون از ورید باب جهت تعیین فعالیت آنزیم‌های پاراکسوناز-1، میلوپراکسیداز و سطح نیتریک اکسید در نمونه سرم تهیه شد.

یافته­ ها: فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1 سرم گروه‌های PPHE200 (47/1±02/23)، PPHE250 (98/1±59/23) و vitE (65/2±38/25) در مقایسه با گروه کنترل (38/1±57/18) افزایش معنی داری داشت (05/0P<). فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز سرم گروه‌های PPHE200 (97/9±76/32)، PPHE250 (05/6±45/31) و vitE (56/4±94/24) در مقایسه با گروه کنترل (14/6±70/40) کاهش معنی داری داشت (05/0P<). سطح نیتریک اکسید سرم گروه‌های PPHE200 (48/2±59/46)، PPHE250 (62/2±27/40) و vit E (82/3±25/36) در مقایسه با گروه کنترل (36/5±18/47) کاهش معنی داری داشت (05/0P<).

بحث و نتیجه ­گیری: نتایج تحقیق نشان داد مصرف عصاره پوست انار موجب بهبود وضعیت سیستم آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و کاهش اثرات تنش اکسیداتیو ناشی از فعالیت شدید بدنی می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: ورزش درمانده ساز، پاراکسوناز، میلوپراکسیداز، انار

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.