تأثیر یک دوره تمرین هوازی و یک دوره بی تمرینی پس از آن بر فشارخون استراحت دانشجویان دختر غیر ورزشکار شهرستان خرم‌آباد

اعظم درویشی ، مسعود چگنی، ، حسن تیموری، رحیم میرنصوری، فاطمه حافظی
کارشناسی ارشد سازمان آموزش‌وپرورش لرستان

مجله یافته

مقدمه: فعالیت ورزشی نقش مهمی در ارتقای عملکرد قلب و عروق دارد. هدف تحقیق حاضر تعیین تأثیر 10 هفته تمرین هوازی و 6 هفته بی تمرینی بر فشارخون استراحت دانشجویان دختر سالم غیر ورزشکار بود.

مواد و روش ­ها: در این تحقیق نیمه تجربی 27 دانشجوی دختر غیر ورزشکار با میانگین سنی 7/1 ± 30/22 به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در برنامه تمرینی 10 هفته‌ای، هفته‌ای 3 جلسه با شدت 55 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. پس از 10 هفته تمرین هوازی، افراد مورد مطالعه 6 هفته در بی تمرینی به سر بردند. قبل از شروع دوره تمرین هوازی، پس از دوره تمرین و همچنین پس از دوره بی تمرینی فشارخون استراحت افراد مورد مطالعه، به‌وسیله فشارسنج جیوه‌ای مدل ریشتر اندازه‌گیری شد.

یافته ­ها: نتایج نشان داد که بین فشارخون سیستول استراحت افراد مورد مطالعه در پیش آزمون و پس آزمون 1 و همچنین در پس آزمون 1 و پس آزمون 2 اختلاف معنی‌داری وجود دارد، ولی در فشارخون دیاستول استراحت افراد مورد مطالعه در این آزمون‌ها اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

بحث و نتیجه ­گیری: 10 هفته تمرین هوازی و 6 هفته بی تمرینی پس از آن می‌تواند بر فشارخون استراحت مؤثر باشد.
واژه‌های کلیدی: تمرین هوازی، بی تمرینی، فشارخون، دانشجویان دختر

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.