تاثیر 12 ماه تمرین قدرتی در آب بر تراکم استخوان مهره‌های کمری و استخوان ران زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان

سید پریا برزنجه۱، فرشته قلعه نویی۲، سعید میرزایی *۳
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران، ساری، ایران.
۲- کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، عضو هیات علمی دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی، تهران، ایران.
۳- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه تربیت بدنی، تهران، ایران

مجله پزشکی کردستان

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر 12 ماه تمرین قدرتی در آب بر تراکم استخوان مهره­های کمری و استخوان ران زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان بود.

روش ‌بررسی: بدین منظور، 30 زن یائسه مبتلا به پوکی استخوان با میانگین سن 50 تا 65 سال، به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی، 12 ماه برنامه تمرین قدرتی در آب، 3 جلسه در هفته (دوشنبه، چهارشنبه و جمعه)، و به طور متوسط به مدت 50 دقیقه را انجام دادند. چگالی سنجی استخوان از طریق جذب سنجی انرژی اشعه ایکس و به روش استاندارد در مهره­های L2 و L3 ستون فقرات کمری و گردن استخوان ران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون t مستقل در سطح معنی­داری 05/0≥Pانجام شد.

یافته­ها: نتایج نشان داد 12 ماه تمرین قدرتی در آب بر تراکم استخوان دومین و سومین مهره کمری زنان یائسه تاثیر معنی­داری دارد (000/0=P). همچنین نتایج نشان داد 12 ماه تمرین قدرتی در آب بر تراکم استخوان ران زنان یائسه تاثیر معنی­داری دارد (000/0=P). 12 ماه تمرین قدرتی در آب بر درصد نمره T دومین و سومین مهره کمری زنان یائسه تاثیر معنی­داری داشت (000/0=P). همچنین، 12 ماه تمرین قدرتی در آب بر درصد نمره T ران زنان یائسه تاثیر معنی­داری دارد (000/0=P). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های تحقیق حاضر، احتمالا تمرین قدرتی در آب بتواند منجر به افزایش تراکم استخوانی در زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان گردد.

کلمات­ کلیدی: تمرین قدرتی، تراکم استخوان، یائسگی، پوکی استخوان
متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.