اثر تمرین ثبات مرکزی بر تعادل کودکان دچار اختلال کاستی توجه/ بیش‌‌فعالی

مریم کوشا *، علی اصغر نورسته، سیده لیدا خلیلی نودهی
بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

مجله پزشکی گیلان

قدمه: اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی (ADHD)، از شایع‌ترین اختلال‌های روانپزشکی در کودکان و نوجوانان است. مبتلایان در حوزه‌های گوناگون مشکل دارند، مانند مهارت‌های حرکتی و بویژه حفظ تعادل در هماهنگی حرکات تعادلی یکی از اجزای مهم در هماهنگی حرکتی برای تمرین ورزشی حتی فعالیت‌های همه روزه زندگی است.

تمرینات ورزشی هدفمند با تمرکز بر بهبود عملکردهای حرکتی، بخشی از درمان‌های غیر‌دارویی در ADHD است که با پیشرفت مهارت‌های ورزشی، اعتماد بنفس و روابط اجتماعی آنان همراه است و در پایان باعث بهتر شدن پیش‌آگهی می‌شود.

هدف: تعیین تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کودکان اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی.

مواد و روش‌ها: پژوهش از نوع نیمه تجربی (پیش‌آزمون- پس‌آزمون بدون گروه کنترل) و جامعه آماری دانش‌آموزان پسر 11-8 ساله شهرستان بندرانزلی در سال تحصیلی 94-93 بودند. نخست پرسشنامه کانرز پدرومادر برای غربالگری ADHD تکمیل شد و سپس مصاحبه بالینی با ملاک‌هایDSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) توسط روانپزشک کودک انجام شد. در نهایت 10 کودک وارد مطالعه شدند. تعادل ایستا با آزمون بازسازی شده لک لک و تعادل پویا با آزمون ستاره تعدیل شده Y اندازه‌گیری شد. داده با نرم‌افزار 16 SPSS واکاوی شد. نخست نرمال بودن توزیع داده‌ها با آزمون کالموگراف اسمیرنوف بررسی و سپس آزمون T با سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 استفاده شد.

نتایج: مقایسه آماری در مورد تعادل ایستا و پویا در پای برتر و غیر برتر، پیش و پس از اجرای برنامه تمرین ثبات مرکزی در کودکان پسر دچار ADHD نشان داد که اجرای این برنامه با بهبود عملکرد تعادلی ایستا و پویا همراه است (05/0≥(P ولی این بهبود در خصوص پای برتر و غیر برتر تفاوت آماری معنی‌دار نشان نداد.

نتیجه‌گیری: اجرای برنامه تمرینی ثبات مرکزی اثر مثبت معنی‌داری در بهبود تعادل ایستا و پویای کودکان دچار ADHD دارد. به نظر می‌رسد می‌توان از این تمرینات به عنوان مداخل هدفمند برای بهبود عملکرد تعادلی به منظور ارتقاء مهارت‌های حرکتی در کودکان  ADHDاستفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی/ تعادل ایستا/ تعادل پویا/ تمرینات ثبات مرکزی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.