بررسی فراوانی نيمرخ ژنتيکي پلي‌مورفيسم rs4646994 ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) در ورزشکاران کاراته‌کار حرفه‌اي و مقايسه‌ی آن با غير ورزشکاران و آماتورها

محمدرضا باتواني, سيد محمد مرندي, کامران قائدي, فهيمه اسفرجاني

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

مقدمه: آنزيم مبدل آنژيوتانسين (Angiotensin converting enzyme یا ACE)، اگزوپپتيدازي است که باعث تبديل آنژيوتانسين Ι به آنژيوتانسين ΙΙ، انقباض عروق و ترشح آلدسترون مي‌گردد. ژنوتيپ DD در پلي‌مورفيسم rs4646994 ژن (I/D) ACE باعث فعاليت بيشتر اين آنزيم می‌گردد و با افزايش احتمال بيماري عروق کرونري (Coronary artery disease یا CAD) همراه است. از سوي ديگر و در طي سال‌هاي 2006-1980، تعداد 1866 ورزشکار مسابقه‌اي 6 ± 19 ساله در ايالات متحده‌ی امریکا، دچار مرگ ناگهاني شدند که 56 درصد (1049 مورد) آن وابسته به بيماري‌هاي قلبي- عروقي بودند. به اقتضاي نقش کليدي ژن ACE در تنظيم فيزيولوژي قلبي- عروقي، به عنوان یک عامل خطر مرتبط با CAD، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی شیوع پلي‌مورفيسم D/D ژن ACE در ورزشکاران کاراته‌کار گروه حرفه‌اي انجام شد.

روش‌ها: 129 کاراته‌کار نخبه، 129 کاراته‌کار آماتور و 129 نفر گروه شاهد غير ورزشکار از استان اصفهان به طور داوطلبانه مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌های خوني از شرکت کنندگان جمع‌آوري گرديد. شيوع پلي‌مورفيسم‌هاي (I/D) توسط تکنيک واکنش زنجيره‌اي پليمراز (PCR-RFLP یا Polymerase chain reaction-Restriction fragment length polymorphism) بررسي شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و از روش رگرسيون استفاده شد. 050/0 > P به عنوان سطح معني‌داري در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: شيوع پلي‌مورفيسم DD (5/45 درصد)، ID (8/40 درصد) و II (7/13 درصد) در مجموع افراد شرکت کننده بيشتر بود، اما این تفاوت معنی‌دار نبود (005/0 < P). در بررسي گروه‌ها با يکديگر، گروه حرفه‌اي در ژنوتيپ DD (0/63 درصد) به طور معنی‌داري بيشتر از گروه غير ورزشکار (0/41 درصد) (004/0 = P) و گروه آماتور (7/14 درصد) (011/0 = P) بود.

نتیجه‌گیری: ژنوتيپ DD ژن ACE به طور معنی‌داري در کاراته‌کاران نخبه بيشتر از کاراته‌کاران آماتور و غير ورزشکاران است که علاوه بر مزيت بهره‌مندي ورزشکاران حرفه‌اي از اين نوع پلي‌مورفيسم (در ارتباط با قدرت بدني)، احتمال ابتلاي آن‌ها به بيماري‌هاي قلبي- عروقي را تشديد می‌نماید و نياز به برنامه‌هاي الزامي و نظارتي بالاتر (همچون Electrocardiography و …) در ورزشکاران حرفه‌اي رشته‌های توانی را بيان مي‌کند.

واژگان کلیدی: آنزيم مبدل آنژيوتانسين؛ آلل؛ پلي‌مورفيسم

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. جراحی پلک با لیزر گفت:

    بسیار عالی خسته نباشید با ارزوی موفقیت بیشتر برای شما 🙂

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.