بررسی عوامل مؤثر بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

آرزو شایان1 ؛ سیده زهرا معصومی2 ؛ فاطمه شبیری 3 ؛ حسن احمدی نیا4
1مربی گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
3دانشیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
4دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

مجله زنان مامائی و نازائی ایران

مقدمه: سندرم تخمدان پلی­کیستیک یکی از شایع­ترین اختلالات غدد درون­ریز است که 10-5% زنان سنین باروری را تحت تأثیر قرار می­دهد. شیوع فاکتورهای تأثیرگذار بر این اختلال بسیار حائز اهمیت است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر سندرم تخمدان پلی­کیستیک در شهر همدان انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی از شهریور ماه 1394 تا 15 اردیبهشت ماه 1395 بر روی 120 نفر از زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی­کیستیک و 120 زن فاقد این سندرم مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه محقق ­ساخته بود که اطلاعات مربوط به اطلاعات فردی و سبک زندگی افراد گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 21) و آزمون‌های تی مستقل و کای دو انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس آزمون کای دو، تفاوت معناداری بین افراد مبتلا و غیر مبتلا از نظر وزن، مصرف مکمل، ورزش روزانه، مصرف دخانیات و سطح تحصیلات وجود داشت (05/0p<). بر اساس آنالیز رگرسیون چندگانه، تأثیر وزن، قد بر روی سندرم تخمدان پلی­کیستیک از سایر متغیر­ها بیشتر بود.
نتیجه­گیری: افزایش وزن، کاهش سطح تحصیلات، مصرف دخانیات، عدم انجام ورزش روزانه و مرتب و عدم مصرف روزانه مکمل (روی، کلسیم، ویتامین D، آهن) در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی­کیستیک بیشتر گزارش شد. بنابراین تعدیل رژیم غذایی و انجام ورزش روزانه و کاهش وزن در پیشگیری و درمان این سندرم ضروری به نظر می­رسد.
کلیدواژه ها
داروی مکمل؛ سندرم تخمدان پلی­کیستیک؛ شاخص توده بدنی؛ ورزش

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.