اثر مکمل ‌دهی ویتامین نوروبیون بر آسیب سلول عضلانی ناشی از فعالیت وامانده ‌ساز در بوکسورهای آماتور مرد

فرامرز یزدانی۱، جواد وکیلی *۲، مهناز امیدی۳، عبدالحسین طاهری کلانی۴
۱- کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
۲- استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ،
۳- مربی گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران
۴- استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، ایلام، ایران

مجله پزشکی ایلام

مقدمه: استفاده از مکمل­ های تغذیه ­ای، برای جلوگیری از فشارهای ناشی از فعالیت بدنی، به تعویق انداختن خستگی و حفظ عملکرد در هنگام مسابقه پیشنهاد شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مکمل ترکیبی نوروبیون بر میزان آنزیم های کراتین کیناز(CK) و لاکتات دهیدروژناز(LDH) متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده­ ساز بوکس در بوکسورهای مرد آماتور بود.

مواد و روش ­ها: دوازده مرد بوکسور با میانگین سن 3±1/19 سال، وزن 2/6±3/71 کیلوگرم و درصد چربی بدن 7/0±9/8 در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی­ ها در دو هفته متوالی مکمل نوروبیون و پلاسیبو(آب مقطر) را به شکل آمپول 5 سی­سی دریافت کرده، و سپس فعالیت وامانده ­ساز بوکس را اجرا کردند. پروتکل تمرینی شامل، اجرای ضربات مشت به کیسه بوکس در 3 راند 3 دقیقه­ ای با فواصل استراحت غیرفعال 1 دقیقه ­ای بین راندها و با شدت بیشینه و رقابتی بود. به منظور اندازه­ گیری مقادیر LDH و CK ناشی از آسیب سلولی عضلانی، نمونه­ های خونی در چهار مرحله قبل، بلافاصله، 2 و 6 ساعت پس از فعالیت از آزمودنی­ ها اخذ گردید.

یافته ­های پژوهش: نتایج نشان داد، دریافت ویتامین ترکیبی نوروبیون بر مقادیر CK و LDH سرمی در مراحل مختلف اندازه گیری تاثیر معنی ­داری داشت(P=0.001). با دریافت مکمل، مقادیر CK در 2 و 6 ساعت پس از فعالیت، و LDH بلافاصله پس از فعالیت در مقایسه با دریافت پلاسیبو کاهش معنی ­داری یافت(P<0.05).

بحث و نتیجه ­گیری: می­ توان گفت­ استفاده از مکمل ویتامین ترکیبی نوروبیون با حفظ ساختار مولکولی سلول و سارکومر و هم چنین با استحکام بخشیدن به غشاء سلول عضلانی موجب کاهش مقادیر آنزیم­ های LDH و CK در بوکسورهای آماتور، متعاقب فعالیت وامانده­ ساز می­ شود.
واژه‌های کلیدی: مکمل نوروبیون، بوکسورهای آماتور، آسیب سلولی عضلانی، فعالیت ورزشی وامانده‌ ساز

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.