تأثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر سطوح ایمونوگلوبولین A،G وM پلاسمای مردان چاق و طبیعی

مهدی صفایی 1 ؛ حسین مجتهدی2 ؛ فاطمه قربانی1 ؛ نیما قره داغی3
1کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نشریه علوم زیستی ورزشی

این پژوهش نشان داد که هشت هفته برنامۀ تناوبی هوازی با  شدت 60 تا70 درصد حداکثر ضربان قلب، به‌طور یکسان موجب کاهش IgA,IgM,IgG گروه چاق و گروه طبیعی شد، و تفاوتی از این نظر بین بین دو گروه چاق و طبیعی مشاهده نشد و فعالیت تناوبی هوازی تأثیر متفاوتی در گروه چاق و طبیعی ایجاد نکرد. در نتیجه احتمالاً مدت زمان پژوهش آنقدر کافی نبود تا سازگاری مناسب حاصل شود، بنابراین مدت زمان تمرین، شدت تمرین و سطح فعالیت اولیۀ شرکت‌کنندگان می‌تواند بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات متناوب هوازی بر سطوح ایمونوگلوبولین‌های پلاسمای30 مرد جوان چاق و طبیعی بود که به‌صورت در دسترس به دو گروه چاق (15= n)(با میانگین سنی23 سال، قد 173 سانتی‌متر، وزن 98 کیلوگرم و درصد چربی 6/28 درصد) و طبیعی (15=n)( با میانگین سنی 21 سال، قد 177 سانتی‌متر، وزن 69 کیلوگرم و درصد چربی 5/12درصد) تقسیم شدند. برنامۀ تمرینی تناوبی هوازی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه شامل 10دقیقه گرم کردن، 5 مرحلۀ 9 دقیقه‌ای دویدن با شدت 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب همراه با چهار دقیقه ریکاوری غیرفعال و 5 تا 10دقیقه سرد کردن به اجرا درآمد. نمونه‌های خون آزمودنی‌ها به‌منظور اندازه‌گیری سطوح ایمونوگلوبولین A,M,G، پیش و پس از برنامۀ تمرینی گرفته شد. برای مقایسۀ تفاوت‌های درون‌گروهی از روش آماری t وابسته و مقایسۀ تفاوت‌های بین‌گروهی از روش آماری t مستقل استفاده شد. همچنین داده‌ها در سطح معناداری 05/0 P≤ تجزیه‌و‌تحلیل شد.
کلیدواژه ها
ایمونوگلوبین؛ تمرین تناوبی؛ چاقی؛ سیستم ایمنی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.